Hướng Dẫn Từ A Đến Z Cách Dùng When Và While Trong Tiếng Anh

Hướng dẫn từ A đến Z cách dùng when và while trong tiếng Anh

“When” và “While” cùng có nghĩa là “khi”.
Nhưng…
Bạn có biết, 2 liên từ này có cách dùng hoàn toàn khác nhau không?
Hãy khám phá thêm trong bài viết dưới đây!

Liên Từ While Và When

Liên từ “while” và “when” là các liên từ được sử dụng rất phổ biến trong tiếng Anh để diễn tả thời gian xảy ra một sự việc hay hành động nào đó.

Trong đó

 • When: khi
 • While: trong lúc đó, trong khi, trong khoảng thời gian

2 liên từ đều được sử dụng với nghĩa là “khi, trong khi”.

Tuy nhiên, “when” được sử dụng chủ yếu để diễn tả những hành động diễn ra liên tiếp nhau theo thứ tự thời gian, hoặc diễn tả một hành động đang diễn ra thì bị 1 hành động khác xen vào.

Trong khi đó, “while” được dùng để diễn tả 2 hành động diễn ra đồng thời trong cùng một thời điểm.

Cấu Trúc Và Cách Sử Dụng Liên Từ “When” Trong Tiếng Anh

Cách sử dụng

When” có vị trí khá linh hoạt trong câu tùy thuộc vào dụng ý của người nói, người biết. Mệnh đề có nó thường là mệnh đề được dùng để bổ nghĩa cho mệnh đề chính.

Nếu mệnh đề có chứa liên từ này nằm ở đầu câu thì chúng được ngăn cách với mệnh đề chính bằng dấu phẩy.

Động từ ở mệnh đề có liên từ này không chia ở dạng tiếp diễn. 

when có vị trí linh hoạt trong câu

Cấu trúc với liên từ “when”

 • Diễn tả một hành động xảy ra và kết thúc trước hành động khác.

Ví dụ: When i met her, she had lived here for 5 years. (Khi tôi gặp bà ấy, bà ấy đã sống ở đó được 5 năm rồi)

 • Diễn tả kết quả của hành động hoặc một sự việc nào đó xảy ra trong tương lai.

Ví dụ: When you see my new house, you will love it.
(Khi bạn nhìn thấy căn nhà mới của tôi, bạn sẽ yêu nó ngay)

 • Diễn tả một hành động đang diễn ra thì một hành động khác xen vào

Ví dụ: When my mom knocked my door, I was sleeping.
(Lúc mẹ tôi gõ cửa thì tôi đang ngủ)

 • Diễn tả một hành động vừa kết thúc thì hành động khác ngay lập tức xảy ra

Ví dụ: When she turned off the light, he locked the door.
(Khi cô ấy tắt đèn xong thì anh ấy khóa cửa)

 • Diễn tả hành động đã xảy ra và có kết quả trong quá khứ, diễn tả sự tiếc nuối. 
cách dùng when

Ví dụ: When she had gone, I knew that she was the one that I need the most (Khi cô ấy đi rồi tôi mới nhận ra cô ấy là người tôi cần nhất)

 • Diễn tả 2 hành động xảy ra song song trong tương lai

Ví dụ: When you wake up, I will be working at the office.
(Khi bạn dậy thì tôi đã đang làm việc ở văn phòng rồi)

 • Diễn tả một hành động đang xảy ra tại 1 thời điểm cụ thể trong quá khứ thì một hành động khác xảy đến.

Ví dụ: When we were playing soccer at 4PM, it was rained.
(Khi chúng tôi đang chơi bóng lúc 4 giờ chiều thì trời mưa) 

Cấu Trúc Và Cách Sử Dụng Liên Từ “While” Trong Tiếng Anh 

Cách dùng while trong tiếng Anh

Liên từ “while” có thể đừng ở đầu câu, cuối câu hoặc giữa câu. Trong mệnh đề có chứa “while”, động từ thường được chia ở dạng tiếp diễn.

While” diễn tả hành động đang diễn ra và kéo dài tại 1 thời điểm hoặc các hành động hay sự việc đã xảy ra trong một thời gian dài. 

while đứng đầu, cuối hoặc giữa câu

Cấu trúc

 • Diễn tả 2 hành động xảy ra và kéo dài gần như trong cùng 1 thời điểm

While + quá khứ tiếp diễn + quá khứ tiếp diễn

Ví dụ: My father was watching TV while my mother was cooking.
(Bố tôi đang xem TV trong khi mẹ tôi đang nấu nướng)

 • Diễn tả một hành động xảy đến khi một hành động khác đang diễn ra. Trong đó, hành động cắt ngang được dùng ở thì đơn, hành động đang diễn ra sẽ chia ở thì  tiếp diễn. 

While + quá khứ tiếp diễn + quá khứ đơn

Ví dụ: While I was listening to music, my telephone rang.
(Trong khi tôi đang nghe nhạc thì điện thoại reo)

Cách Phân Biệt 2 Liên Từ

Giống nhau

 • Vị trí linh hoạt: Đứng ở đầu, cuối hoặc giữa câu
 • Diễn tả hành động đang xảy ra thì có hành động khác xen vào
so sánh 2 liên từ

Khác nhau

While: Diễn tả hành động xảy ra trong 1 khoảng thời gian tương đối dài

When: Diễn tả hành động xảy ra trong một thời gian ngắn. 

Ví dụ: While I was walking on the street, I met my friend.
(Tôi đang đi bộ trên phố (trong 1 khoảng thời gian dài rồi), thì tôi gặp bạn tôi)

When I was walking on the street yesterday afternoon, I met my friend. (Chiều qua lúc tôi vừa đang đi bộ trên phố được vài phút thì tôi gặp bạn tôi)

Bài Tập Ứng Dụng

Bài tập 1: 

1. …. My mother was talking on the telephone, my father was watching TV.
2. ….. I got up this morning, it was raining.
3. Jenny was watering the flowers….. Her brother was playing soccer.
4. …… she locked the door, he took the car. 
5. I met my boyfriend …. I was studying in Australia. 
6. ……. Tim was working, he didn’t talk with anyone. 
7. We were having dinner …. my sister was having an online test. 
8. He was laying on the sofa …… I was playing with our children. 
9. I often traveled abroad with my parents …… I was a child. 
10. We were having a party in the backyard …… we heard a big explosion. 

Đáp án:

 1. While
 2. When
 3. While
 4. While
 5. When
 6. While
 7. While
 8. While
 9. When
 10. When

Bài tập 2: Chia dạng đúng cho các động từ trong ngoặc dưới đây.

 1. I (see)…… him when I was on my way to school.
 2. When he (be)…. a child, he usually went to the museums.
 3. While I was listening to music, my wife (cook)….. In the kitchen.
 4. When I lived in Russia, I (work) ….. As a receptionist. 
 5. While I (talking)….. with my friend, the taxi arrived. 
 6. My father (break) his leg while he was fixing our house’s roof.
 7. Out parents (divorce) …… when I was a teenager. 
 8. I was doing my homeworks when my mom (come) …. Home.
 9. She knew about the scandal when she (sit) ….. in the class. 
 10. When she (finish) ….. her tasks, she went shopping. 
 11.  

Đáp án:

 1. Saw
 2. Was
 3. Was cooking 
 4. Worked
 5. Was talking
 6. Broke
 7. Divorced
 8. Came
 9. Was sitting
 10. Finished 

Bài tập 3: Chọn đáp án đúng cho các câu dưới đây

1. He knew the information while he __ on the taxi.
A. sat
B. was sitting

2. I was doing some paperworks ____ Anna called.
A. when
B. while

3. __ it stopped raining, she went to school.

 1. When
 2. While

4. While he played video games, I was reading a book.
A. played
B. was playing

5. When he __ school, he wants to have a gap-year.
A. Finishes
B. will finish

6. Can you water the flowers while ____ tomorrow?
A. I am going to the dentist
B. I will be going to the dentist

7. I was taking shower _____ doorbell rang.
A. When
B. While

8. _____ I was living in Tokyo, there was a big earthquake.
A. While
B. When

9. She had her first tattoo _______ she was at the age of 20.
A. when
B. While

10. While he was playing soccer, I ______ my nails.
A. did
B. was doing

11. I always wear gloves ______ clean the toilet.
A. When
B. While

12. While he____ to the music, he often danced.
A. Was listening
B. Listened 

13. I bought some souvenirs _____ I was in the airport.
A. While
B. When

14. I _____ luch when he called me.
A. Was having
B. Had

15. We were watching a movie _____ John had a stomachache.
A. While
B. When.

16. They _____ in Africa when they were young. 
A. Lived
B. Was living

17. What were you doing ____ I called you yesterday?
A. While
B. When

18. When I _____ the room, my friends were playing cards.
A. Was entering
B. Entered

19. When you arrived home, who ____ there?
A. Being
B. was

20. She ____ as a teacher when she met her husband.
A. Was working 
B. worked

Đáp án:

 1. B
 2. A
 3. A
 4. B
 5. A
 6. A
 7. A
 8. B
 9. A
 10. B
 11.  A
 12. A
 13. B
 14. A
 15. B
 16. A
 17. B
 18. B
 19. B
 20. A

Như bạn đã thấy, liên từ “when” và “while” vừa có điểm tương đồng, vừa có sự khác nhau trong cách sử dụng.

Hy vọng sau bài viết này bạn đã có được cho mình những kiến thức cơ bản nhất về cách dùng và cấu trúc của 2 loại liên từ này. 

Hãy like, share bài viết và tiếp tục ủng hộ chúng tôi trong những bài viết tới.

Với Eng Breaking chúng tôi tin rằng: chỉ cần luyện nghe, luyện nói và kết hợp nghe - nói trở thành phản xạ của bạn. Bạn sẽ tự tin giao tiếp tiếng Anh chỉ sau 3 tháng tự học.

Tìm Hiểu Phương Pháp Tự Học Tiếng Anh Eng Breaking Ngay Giao Tiếp Tiếng Anh Trôi Chảy Chỉ Sau 3 Tháng Tự Học

1189 Bình luận
 
 • avatar

  Ngọc Hân

  Nói chính xác thì sách dành cho các bạn có kiến thức sơ sài ít ỏi tiếng anh rồi. Không chỉ sách của 3 tháng học, sau 3 tháng học, còn được new 12 lessons tiếp theo để học. Mail nhắc nhở mỗi ngày, mình toàn học lộ trình online theo mail ấy. Nội dung hay, cách dùng câu theo kiểu hiện đại, nhiều câu nói theo lối giao tiếp của giới trẻ hiện đại, khá thú vị, mới mẻ. Format quyển kế hoạch rất tốt, tập cho mình thói quen lên kế hoạch bất cứ việc gì. Lộ trình học từng ngày rõ ràng, các bạn tạo thói quen theo lộ trình đi, lười thì mãi không bao giờ tiến bộ được đâu, dù phương pháp tốt cỡ nào.

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • Hương Lý

  cách học rất tuyệt, có cả hình ảnh và bản dịch giúp thêm hứng thú học hơn . Eng breaking giúp mik cải thiện tiếng Anh nhiều hơn trong môn nói. Mình muốn gởi lời cảm ơn đến eng breaking. Mình chỉ còn mấy lesson nữa thôi là hoàn thành rồi

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • Trang Mie

  Học có dễ không ạ, m hay nản lắm

  ThíchPhản hồi20 giờ
 • Phương Anh

  Dễ học b ạ, có chỉ dẫn từng ngày, từng bước rồi, nội dung cũng theo chủ đề hằng ngày nữa, m cũng học đc tháng rưỡi rồi, giờ giao tiếp sương sương rồi, ít ra không bị sợ nói TA nữa

  ThíchPhản hồi2 phút
 • Linh Đàm

  Lộ trình chi tiết phết và mình thấy phg pháp dạy hay lắm, học khá thích thú không bị nhàm nhàm như mấy bài giảng trên lớp đâu, lại còn dễ học nữa.
  Mình bắt đầu thấy khoái khoái học kiểu này rồi đấy

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • Hương Trần

  Bộ sách siêu đẹp + nội dung sách rất hay và thực tế. qtrọng là có đầy đủ hướng dẫn chi tiết rõ ràng nên mình học đc khoảng 2 tuần là tiến bộ trông thấy luôn

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • Long

  b ơi, trọn bộ đầy đủ gồm những gì?

  ThíchPhản hồi5 giờ
 • Trang

  đây bạn, gồm bộ sách, tài khoản trực tuyến, app vs cả có thêm quà tặng nữa. Nói chung là đủ món, ^^!

  ThíchPhản hồi15 phút
 • Trịnh Vy

  Mình mua cho em mình học, quá trình kèm cặp nó mình thấy cái này rất chi tiết từng bước để học.
  Trước đó mình có mua nhiều tài liệu TA to hơn, dày hơn nhưng lại bị giới hạn ở chỗ, không có chỉ tiết lộ trình học như cuốn này. Nên làm được vài trang thì mình bỏ ngang luôn.
  Em mình theo khóa này được gần 1 tháng rồi và phát âm tiến bộ rất nhiều, em mình cũng ham học tiếng Anh hơn trước.
  Thực sự cách học này ổn áp lắm!

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • Phương Kyu

  sách này rất phù hợp vs những bạn mất gốc giống như mình, vừa mới học đc 1 lesson mà mình cảm thấy cách nghe và phát âm của mình tốt hơn r mình còn bt thêm một số từ vựng và câu hỏi sách rất dễ học và đơn giản các bn nên mua về học đảm bảo học xong các bn sẽ thấy khác biệt. Cơ mà phải kiên trì chăm chỉ đấy

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • Chị Ba

  mình thấy học khá ok, có vẻ hợp với mấy đứa lười ghi nhớ lười học thuộc lòng như mình, thiết kế cũng khá tiện ích nữa

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • Lệ Candy

  Mình khá hài lòng với sản phẩm. Hàng đóng gói cẩn thận, giao hàng đúng hạn, chất lượng sách tốt. Bìa ngoài và nội dung trong của sách khá nhiều màu sắc bắt mắt, dễ đọc. Mình mong là theo học quyển này sẽ hoàn thành được mục tiêu đề ra.

  ThíchPhản hồi1 ngày

Với Eng Breaking chúng tôi tin rằng: chỉ cần luyện nghe, luyện nói và kết hợp nghe - nói trở thành phản xạ của bạn. Bạn sẽ tự tin giao tiếp tiếng Anh chỉ sau 3 tháng tự học.

Tìm Hiểu Phương Pháp Tự Học Tiếng Anh Eng Breaking Ngay Giao Tiếp Tiếng Anh Trôi Chảy Chỉ Sau 3 Tháng Tự Học

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *