Cấu trúc tiếng Anh: 89 cấu trúc thông dụng nhất

Thật khó để học thuộc lòng các câu có sẵn trong tiếng Anh, bạn sẽ phải loay hoay mất rất nhiều thời gian nhưng kết quả nhận được lại không hề tương xứng.

Vậy tại sao không thử áp dụng công thức theo cấu trúc?

Trước khi bạn bắt đầu, hãy dành chút thời gian ôn tập lại cấu trúc 12 thì ngữ pháp trong tiếng Anh nhé. Chúng tôi đã lập nên một mindmap giúp bạn ghi nhớ các thì này một cách dễ dàng.

Cấu trúc tiếng Anh luôn giúp người học có được những công thức hỗ trợ đắc lực không chỉ riêng trong các kỳ thi mà còn là tiếng Anh thực tế.

Nắm vững được các cấu trúc tiếng Anh thông dụng nhất sẽ giúp bạn thành thạo tiếng Anh giao tiếp nhanh chóng.

Ngay dưới đây bạn hãy lên kế hoạch thực hiện bài viết này trong 6 tuần cùng chúng tôi, kết quả nhận được sẽ khiến bạn bất ngờ.

[MIỄN PHÍ]: Ebook mindmap 12 thì tiếng anh trọn bộ ghi nhớ cực nhanh, dễ dàng sử dụng. TẢI XUỐNG NGAY BÂY GIỜ!

Luyện Tập Cấu Trúc Tiếng Anh Trong 6 Tuần

TUẦN 1

1. S + V+ too + adj/adv + (for someone) + to do something (quá….để cho ai làm gì…)

Cấu trúc câu too to có nghĩa là quá …. để cho ai đó làm gì và thường xuyên xuất hiện trong nhiều kỳ thi.

e.g.1 This structure is too easy for you to remember.

e.g.2: He ran too fast for me to follow.

2. S + V + so + adj/ adv + that +S + V (quá… đến nỗi mà…)

e.g.1: This box is so heavy that I cannot take it.

e.g2: He speaks so soft that we can’t hear anything.

3. It + V + such + (a/an) + N(s) + that + S +V (quá… đến nỗi mà…)

e.g.1: It is such a heavy box that I cannot take it.

e.g.2: It is such interesting books that I cannot ignore them at all.

4. S + V + adj/ adv + enough + (for someone) + to do something. (Đủ… cho ai đó làm gì…)

Cấu trúc enough là cấu trúc cơ bản và thường xuất hiện trong tất cả các bài thi và bài kiểm tra.

e.g.1: She is old enough to get married.

e.g.2: They are intelligent enough for me to teach them English.

5. Have/ get + something + done (VpII) (nhờ ai hoặc thuê ai làm gì…)

e.g.1: I had my hair cut yesterday.

e.g.2: I’d like to have my shoes repaired.

6. It + be + time + S + V (-ed, cột 2) / It’s +time +for someone +to do something (đã đến lúc ai đó phải làm gì…)

e.g.1: It is time you had a shower.

e.g.2: It’s time for me to ask all of you for this question.

7. It + takes/took+ someone + amount of time + to do something (làm gì… mất bao nhiêu thời gian…)

e.g.1: It takes me 5 minutes to get to school.

e.g.2: It took him 10 minutes to do this exercise yesterday.

8. To prevent/stop + someone/something + From + V-ing (ngăn cản ai/cái gì… không làm gì..)

e.g.1: I can’t prevent him from smoking.

e.g.2: I can’t stop her from tearing

9. S + find+ it+ adj to do something (thấy … để làm gì…)

e.g.1: I find it very difficult to learn about English.

e.g.2: They found it easy to overcome that problem.

10. To prefer + Noun/ V-ing + to + N/ V-ing. (Thích cái gì/làm gì hơn cái gì/ làm gì)

e.g.1: I prefer dog to cat.

e.g.2: I prefer reading books to watching TV.

11. Would rather + V­ (infinitive) + than + V (infinitive) (thích làm gì hơn làm gì)

e.g.1: She would rather play games than read books.

e.g.2: I’d rather learn English than learn Biology.

12. To be/get Used to + V-ing (quen làm gì)

e.g.1: I am used to eating with chopsticks.

13. Used to + V (infinitive) (Thường làm gì trong qúa khứ và bây giờ không làm nữa)

e.g.1: I used to go fishing with my friend when I was young.

e.g.2: She used to smoke 10 cigarettes a day.

Truy cập cấu trúc của used to để tìm hiểu đầy đủ các trường hợp sử dụng used to.

14. to be amazed at = to be surprised at + N/V-ing ( ngạc nhiên về….)

15. to be angry at + N/V-ing (tức giận về)

[MIỄN PHÍ]: Ebook mindmap 12 thì tiếng anh trọn bộ ghi nhớ cực nhanh, dễ dàng sử dụng. TẢI XUỐNG NGAY BÂY GIỜ!

TUẦN 2

16. to be good at/ bad at + N/ V-ing (giỏi về…/ kém về…)

17. by chance = by accident (adv) (tình cờ)

18. to be/get tired of + N/V-ing (mệt mỏi về…)

19. can’t stand/ help/ bear/ resist + V-ing (không nhịn được làm gì…)

20. to be keen on/ to be fond of + N/V-ing (thích làm gì đó…)

21. to be interested in + N/V-ing (quan tâm đến…)

22. to waste + time/ money + V-ing (tốn tiền hoặc thời gian làm gì)

23. To spend + amount of time/ money + V-ing (dành bao nhiêu thời gian làm gì…)

To spend + amount of time/ money + on + something (dành thời gian vào việc gì…)

e.g.1: I spend 2 hours reading books a day.

e.g.2: She spent all of her money on clothes.

24. to give up + V-ing/ N (từ bỏ làm gì/ cái gì…)

25. would like/ want/wish + to do something (thích làm gì…)

26. have + (something) to + Verb (có cái gì đó để làm)

27. It + be + something/ someone + that/ who (chính…mà…)

28. Had better + V(infinitive) (nên làm gì….)

29. hate/ like/ dislike/ enjoy/ avoid/ finish/ mind/ postpone/ practise/ consider/ delay/ deny/ suggest/ risk/ keep/ imagine/ fancy + V-ing,

e.g.1: I always practise speaking English everyday.

30. It’s + adj + to + V-infinitive (quá gì ..để làm gì)

TUẦN 3

31. Take place = happen = occur (xảy ra)

32. to be excited about (thích thú)

33. to be bored with/ fed up with (chán cái gì/làm gì)

34. There is + N-số ít, there are + N-số nhiều (có cái gì…)

35. feel like + V-ing (cảm thấy thích làm gì…)

36. expect someone to do something (mong đợi ai làm gì…)

37. advise someone to do something (khuyên ai làm gì…)

38. go + V-ing (chỉ các trỏ tiêu khiển..)

E.g. go camping…

39. leave someone alone (để ai yên…)

40. By + V-ing (bằng cách làm…)

41. want/ plan/ agree/ wish/ attempt/ decide/ demand/ expect/ mean/ offer/ prepare/ happen/ hesitate/ hope/ afford/ intend/ manage/ try/ learn/ pretend/ promise/ seem/ refuse + TO + V-infinitive

e.g.1: I decide to study English.

42. for a long time = for years = for ages (đã nhiều năm rồi)(dùng trong thì hiện tại hoàn thành)

43. when + S + V(QkĐ), S + was/were + V-ing.

44. When + S + V(qkd), S + had + Pii

45. Before + S + V(qkd), S + had + Pii

TUẦN 4

46. After + S + had +Pii, S + V(qkd)

47. to be crowded with (rất đông cái gì đó…)

48. to be full of (đầy cái gì đó…)

49. To be/ seem/ sound/ became/ feel/ appear/ look/ go/ turn/ grow + adj (đây là các động từ tri giác có nghĩa là: có vẻ như/ là/ dường như/ trở nên… sau chúng nếu có adj và adv thì chúng ta phải chọn adj)

50. except for/ apart from (ngoài, trừ…)

51. as soon as (ngay sau khi)

52. to be afraid of (sợ cái gì..)

53. could hardly (hầu như không)( chú ý: hard khác hardly)

54. Have difficulty + V-ing (gặp khó khăn làm gì…)

55. Chú ý phân biệt 2 loại tính từ V-ed và V-ing: dùng -ed để miêu tả về người, -ing cho vật. và khi muốn nói về bản chất của cả người và vật ta dùng –ing

e.g.1: That film is boring.

e.g.2: He is bored.

e.g.3: He is an interesting man.

e.g.4: That book is an interesting one. (khi đó không nên nhầm với –ed, chẳng hạn ta nói : a loved man có nghĩa “người đàn ông được mến mộ”, tức là có nghĩa “Bị” và “Được” ở đó)

56. in which = where; on/at which = when

57. Put + up + with + V-ing (chịu đựng…)

58. Make use of + N/ V-ing (tận dụng cái gì đó…)

59. Get + adj/ Pii

60. Make progress (tiến bộ…)

TUẦN 5

61. take over + N (đảm nhiệm cái gì…)

62. Bring about (mang lại)

63. Chú ý: so + adj còn such + N

64. At the end of và In the end (cuối cái gì đó và kết cục)

65. To find out (tìm ra),

66. To succeed in (thành công trong…)

67. Go for a walk (đi dạo)/ go on holiday/picnic (đi nghỉ)

68. One of + so sánh hơn nhất + N (một trong những…)

69. It is the first/ second…/best + Time + thì hiện tại hoàn thành

70. Live in (sống ở)/ Live at + địa chỉ cụ thể

Live on (sống nhờ vào…)

71. To be fined for (bị phạt về)

72. from behind (từ phía sau…)

73. so that + mệnh đề (để….)

74. In case + mệnh đề (trong trường hợp…)

75. can/ could/ may might/ will/ would/ shall/ should/ must/ ought to… (modal Verbs) + V-infinitive

TUẦN 6

76. To remember doing (nhớ đã làm gì)

e.g. I remember reading this book (tôi nhớ là đã đọc quyển sách này)

77. Allow/ let/ permit sb to do st = give sb permission to do st (cho phép ai làm gì)

78. be different from sb/st (khác với ai cái gì)

79. go on doing st (tiếp tục làm gì)

80. Look forward to doing st (mong đợi làm gì)

81. Pay attention to sb/st/doing st (chú ý tới ai/ cái gì/ làm gì)

82. Have effect on sb (ảnh hưởng đến ai)

83. miss doing st/st (nhỡ làm gì/cái gì)

84. insist on st/doing st (khăng khăng làm gì)

85. depend on (phụ thuộc vào)

86. It’s not necessary for smb to do smt = Smb don’t need to do smt( Ai không cần thiết phải làm gì ) doesn’t have to do smt

e.g. It is not necessary for you to do this exercise. (Bạn không cần phải làm bài tập này)

87. To borrow smt from smb (Mượn cái gì của ai)

VD: She borrowed this book from the liblary. (Cô ấy đã mượn cuốn sách này ở thư viện)

88. To apologize for doing smt (Xin lỗi ai vì đã làm gì )

VD: I want to apologize for being rude to you. (Tôi muốn xin lỗi vì đã bất lịch sự với bạn)

89. to have no idea of smt = don’t know about smt (Không biết về cái gì)

VD: I have no idea of this word = I don’t know this word.(tôi không biết từ này)

Và giờ, đến lượt bạn…

Bạn đã có được những thông tin hữu ích từ bài viết này, tôi rất mong nhận được phản hồi của bạn.

Bạn thấy sao về những cấu trúc tiếng Anh này?

Bạn có quyết tâm thực hiện theo lịch biểu chúng tôi đã đưa ra?

Hay bạn có câu hỏi về từng bước trong những chia sẻ này.

Bất kỳ điều gì bạn cần tôi hỗ trợ hãy để lại comment ở bên dưới.

Tôi ở đây để phản hồi mọi thắc mắc và trả lời mọi câu hỏi của bạn.

Ps: nếu bạn nhận được giá trị từ bài viết. Vui lòng hãy like và share cho bạn bè của mình!

Cấu trúc tiếng Anh quan trọng, nhưng bạn đừng quên học thêm các kỹ năng thực tế trong giao tiếp. Hãy luyện theo kỹ thuật nói đuổi dưới đây để đạt hiệu quả cao nhất

Tăng khả năng ghi nhớ đên 90% bằng cách vừa học vừa thực hành.

Áp dụng ngay Kỹ thuật nói đuổi – 3 bước đơn giản luyện nói tiếng Anh trôi chảy chỉ sau 1 tháng cho người mới bắt đầu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *