Tiền Tố Hậu Tố Tiếng Anh: 50+ Tiền Tố Hậu Tố Thường Gặp Và Cách Sử Dụng

tiền tố hậu tố

Nắm được các tiền tố hậu tố là một trong những cách giúp bạn học tốt từ vựng tiếng Anh.

Bởi các tiền tố hậu tố góp phần liên kết, tạo nên quy luật giữa các từ vựng tiếng Anh đa dạng. Từ đó, bạn có thể khái quát và học từ mới dễ dàng hơn. 

Trong bài viết dưới đây, Eng Breaking sẽ tổng hợp hơn 50 tiền tố hậu tố phổ biến trong tiếng Anh cùng cách dùng và bài tập ôn luyện chi tiết.

Cùng đọc tiếp để học và mở rộng vốn từ vựng của bạn!

1. Tiền tố và hậu tố trong tiếng Anh là gì?

1.1. Tiền tố (Prefix)

– Tiền tố là gì?

Tiền tố – hay Prefixes trong tiếng Anh – là ký tự hoặc nhóm các ký tự được đặt vào phần đầu một từ.

– Ý nghĩa của tiền tố

Tiền tố thường dùng để làm thay đổi ý nghĩa hoặc biểu thị một sắc thái khác so với từ vựng gốc.

Các từ mới được tạo ra khi thêm tiền tố vào từ gốc
Các từ mới được tạo ra khi thêm tiền tố vào từ gốc

– Ví dụ

tiền tố tri- 3 – số lượng + cycle – xe đạp

tricycle xe đạp 3 bánh

tiền tố un- – không + fair – công bằng

→ unfair không công bằng

tiền tố co- – đồng, cùng + founder – nhà sáng lập

→ co-founderngười đồng sáng lập 

1.2. Hậu tố (Suffix)

– Hậu tố là gì?

Hậu tố – hay Suffixes trong tiếng Anh – là các ký tự hay nhóm các ký tự được đặt thêm ở phần đuôi của một từ

– Ý nghĩa của hậu tố

Hậu tố thường được sử dụng để thay đổi từ gốc sang loại từ hoặc ý nghĩa khác.

Các hậu tố được thêm vào sau cùng của 1 từ để tạo từ vựng mới
Các hậu tố được thêm vào sau cùng của 1 từ để tạo từ vựng mới

– Ví dụ

careful – cẩn thận (tính từ) + hậu tố -ly thành lập trạng từ

carefully cẩn thận (trạng từ)

discriminate – phân biệt (động từ) + hậu tố -tion thành lập danh từ

discrimination sự phân biệt (danh từ)

work – công việc + hậu tố -holic chỉ người quá say mê một cái gì đó

workaholic – người nghiện công việc

2. Bảng tổng hợp các tiền tố thường sử dụng

Có nhiều tiến tố khác nhau được sử dụng để thay đổi nghĩa của từ gốc. Dưới đây là tổng hợp các tiền tố phổ biến thường được sử dụng nhiều trong tiếng Anh.

Tổng hợp các tiền tố phổ biến khi học và áp dụng
Tổng hợp các tiền tố phổ biến khi học và áp dụng
Tiền tố Ý nghĩa chung Ví dụ từ vựng  Ví dụ câu
Anti- chống lại, đối lập, đối nhau antibiotic – kháng sinh
antifreeze – chất chống đông
antisocial – chống đối xã hội
The doctor prescribed an antibiotic to treat my disease.
Bác sĩ đã kê đơn thuốc kháng sinh để điều trị căn bệnh của tôi.

His antisocial behavior often left him feeling isolated.
Hành vi chống đối xã hội của anh ấy thường khiến anh ấy cảm thấy bị cô lập.
Auto- tự động automobile ô tô 
autograph chữ ký 
autopilot lái tự động 
The automobile industry is constantly evolving with the introduction of new technologies.
Ngành công nghiệp ô tô không ngừng phát triển với sự ra đời của các công nghệ mới.

The car’s autopilot feature allows drivers to sit back and let the vehicle navigate itself on the highway.
Tính năng lái tự động của xe cho phép người lái có thể ngồi lại và để xe tự điều hướng trên đường cao tốc.
Co- đồng, cùng co-author đồng tác giả
coworker đồng nghiệp
coexist cùng tồn tại
My coworker is always willing to help out, even when it’s not her job.
Đồng nghiệp của tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ, ngay cả khi đó không phải là công việc của cô ấy.

The different cultures in the city coexist in a way that is both vibrant and harmonious.
Các nền văn hóa khác nhau trong thành phố cùng tồn tại theo cách vừa sôi động vừa hài hòa.
Dis- không, đối lập disappear – biến mất
disbelieve – không tin
discontinue – ngưng
The company discontinued the production of the popular toy due to declining sales.
Công ty đã ngừng sản xuất loại đồ chơi phổ biến này do doanh số bán hàng giảm sút.

Despite overwhelming evidence, she disbelieved the accusations against her favorite celebrity.
Mặc dù có nhiều bằng chứng, cô ấy không tin vào những lời buộc tội chống lại người nổi tiếng yêu thích của mình.
Ex- cũ, trướcra khỏi ex-president – cựu tổng thống 
export – xuất khẩu 
expand – mở rộng 
The ex-president was known for his ability to unite people from diverse backgrounds.
Cựu tổng thống được biết đến với khả năng đoàn kết mọi người từ nhiều nguồn gốc khác nhau.

The export of electronic goods from this country has been steadily increasing.
Xuất khẩu hàng điện tử của nước này tăng đều
Extra- vượt quá, ngoài extraordinary – đặc biệt 
extravagant – ngông cuồng
extracurricular – ngoại khóa
My son’s extracurricular activities include playing the guitar and volunteering at the animal shelter.
Các hoạt động ngoại khóa của con trai tôi bao gồm chơi ghi-ta và tình nguyện ở nơi trú ẩn động vật.

The painting was extraordinary in its beauty and detail.
Bức tranh thật phi thường về vẻ đẹp và chi tiết của nó.
Fore- trước  foretell – tiên tri
foremost – quan trọng nhất
forerunner – tiền nhân
The foremost concern of the firefighters was to rescue the people trapped in the burning building.
Mối quan tâm hàng đầu của lực lượng cứu hỏa là giải cứu những người bị mắc kẹt trong tòa nhà đang cháy.

Some claim to be able to foretell future events through divination or psychic abilities.
Một số tuyên bố có thể báo trước các sự kiện trong tương lai thông qua bói toán hoặc khả năng ngoại cảm.
Homo- Giống nhau homograph – chữ đồng âm
homoplastic – đồng chất dẻo
homophones – từ đồng âm
The word “desert” is another homograph. It can mean a dry, barren area of land or to abandon someone or something.
Từ “sa mạc” là một từ đồng âm. Nó có thể có nghĩa là một vùng đất khô cằn, cằn cỗi hoặc bỏ rơi ai đó hoặc cái gì đó.

The wings of a butterfly and a bird are homoplastic structures.
Cánh của một con bướm và một con chim là cấu trúc đồng nhất.
Hyper- Quá nhiều, hơn, vượt giới hạn hyperactive – hiếu động 
hypersensitive – quá nhạy cảm 
hyper-simple – siêu đơn giản 
A hyperactive child is a child who is excessively active and has difficulty paying attention.
Trẻ hiếu động là trẻ hoạt động quá mức và khó chú ý.

Hypersensitivity to certain food can cause an allergic reaction.
Quá mẫn cảm với một loại thực phẩm nhất định có thể gây ra phản ứng dị ứng.
Il- phủ định ý nghĩa của từ gốc illogical – phi logic
illiberal – phi tự do
illegal – bất hợp pháp
His argument about this problem was illogical.
Lập luận của cậu ấy về vấn đề này là phi logic.

The illiberal policies of the country were met with widespread criticism.
Các chính sách phi tự do của đất nước đã vấp phải sự chỉ trích rộng rãi.
Im- phủ định ý nghĩa của từ gốc impolite bất lịch sự
immoral vô đạo đức
imbalance mất cân bằng
The immoral actions of the corrupt politician sparked outrage among the public.
Hành động vô đạo đức của chính trị gia tham nhũng đã gây ra sự phẫn nộ trong công chúng.

The power imbalance between the two countries led to strained diplomatic relations.
Sự mất cân bằng quyền lực giữa hai nước dẫn đến quan hệ ngoại giao căng thẳng.
In- phủ định ý nghĩa của từ gốc inactive không hoạt động
incorrect không đúng
ineligible không đủ điều kiện
After a long day at work, I prefer to relax and be inactive, just enjoying some quiet time.
Sau một ngày dài làm việc, tôi thích thư giãn và không hoạt động, chỉ tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh.

Due to his extensive criminal record, he was deemed ineligible for the job position.
Do có nhiều tiền án tiền sự, anh ta được coi là không đủ tiêu chuẩn cho vị trí công việc.
Inter- ở giữa, cùng nhau, qua lại international – quốc tế
interaction – sự tương tác
interface – giao diện
The interaction between the teacher and the students was lively and engaging.
Sự tương tác giữa giáo viên và học sinh diễn ra sôi nổi và hấp dẫn.

The international community needs to work together to solve the consequences of the pandemic.
Cộng đồng quốc tế cần chung tay giải quyết hậu quả của dịch bệnh.
Mis- một cách sai lầm mislead – đánh lạc hướng
misfortune – bất hạnh
misunderstand – hiểu sai
The misfortune of losing her job led her to a deep depression.
Nỗi bất hạnh bị mất việc khiến cô rơi vào trầm cảm.

I misunderstood his instructions and ended up making a mistake.
Tôi đã hiểu sai hướng dẫn của anh ấy và cuối cùng đã phạm sai lầm.
Non- Không (phủ định nghĩa từ gốc) non-essential – không cần thiết
non-profit – phi lợi nhuận
non-fiction – phi hư cấu
The non-essential items were left behind in the move.
Các mặt hàng không cần thiết đã bị bỏ lại trong quá trình di chuyển.

The non-fiction film tells the story of a true crime.
Bộ phim phi hư cấu kể câu chuyện về một tội ác có thật.
Over-  quá overdue quá hạn 
overwork làm việc quá sức 
overjoyed – vui mừng khôn xiết
The comic I borrowed from the library was overdue, so I had to pay a fine.
Truyện tranh tôi mượn ở thư viện đã quá hạn nên tôi phải nộp phạt.

The children were overjoyed to see their grandparents arrive for a visit.
Những đứa trẻ rất vui mừng khi thấy ông bà của chúng đến thăm.
Poly- Nhiều polysyllable – đa âm tiết 
polyphonic – đa âm
polygon – đa giác
A polyphonic choir is a choir that sings multiple parts at the same time.
Dàn hợp xướng đa âm là dàn hợp xướng hát nhiều phần cùng một lúc.

The square and the hexagon are polygons.
Hình vuông và hình lục giác là đa giác.
Pre- trước precaution – đề phòng
prerequisite – điều kiện tiên quyết
predetermine – định trước 
We took all the necessary precautions to avoid getting sick.
Chúng tôi đã thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa cần thiết để tránh bị bệnh.

Passing the math test is a prerequisite for taking the calculus class.
Vượt qua bài kiểm tra toán là điều kiện tiên quyết để tham gia lớp giải tích.
Pro- trước, phía trước, tiến lên Proclaim – công bố
Proffer – biếu, dâng
Proactive – chủ động
A proactive manager is always looking for ways to improve the team’s performance.
Một người quản lý chủ động luôn tìm cách cải thiện hiệu suất của nhóm.

The prophet proclaimed that the end of the pandemic was near.
Nhà tiên tri tuyên bố rằng ngày kết thúc của đại dịch đã gần kề.
Re- lặp lại, tái lại rebuild – xây dựng lại
redo – làm lại
reheat – hâm nóng lại
After the devastating earthquake, the community came together to rebuild their homes and restore the city.
Sau trận động đất kinh hoàng, cộng đồng đã cùng nhau xây dựng lại nhà cửa và khôi phục thành phố.

I usually forget to reheat my leftovers.
Tôi thường quên hâm nóng thức ăn thừa của mình.
Self- tự, cho bản thân self-centered – tự cho mình là trung tâm
self-employed tự làm chủ
self-appointed tự chỉ định
The self-centered person only cares about their own needs and wants.
Người ích kỷ chỉ quan tâm đến nhu cầu và mong muốn của chính họ.

My friend is self-employed, and she loves the flexibility that it gives her.
Bạn tôi là lao động tự do và cô ấy thích sự linh hoạt mà nó mang lại cho cô ấy.
Semi- Một nửa semi-annual – nửa năm một lần
semicircle  – hình bán nguyệt
semi-final – bán kết
The children giggled with joy as they played on the swings in the semicircle-shaped park.
Những đứa trẻ cười khúc khích thích thú khi chơi xích đu trong công viên hình bán nguyệt.

The football team’s victory in the semi-final match secured their spot in the highly anticipated championship game.
Chiến thắng của đội tuyển bóng đá trong trận bán kết đã đảm bảo vị trí của họ trong trận tranh chức vô địch rất được mong đợi.
Sub- dưới, cấp thấp hơn submarine – tàu ngầm
subconscious – tiềm thức
subterranean – lòng đất
Sometimes our subconscious mind holds the answers to problems we can’t solve consciously.
Đôi khi tiềm thức của chúng ta nắm giữ câu trả lời cho những vấn đề mà chúng ta không thể giải quyết một cách có ý thức.

The navy deployed a submarine to explore the depths of the ocean.
Hải quân đã triển khai một chiếc tàu ngầm để khám phá độ sâu của đại dương.
Super- siêu, quá mức, hơn hẳn superstar – siêu sao
supernatural – siêu nhiên
superimpose – xếp chồng lên nhau
The supernatural events in the book were too strange to be believed.
Các sự kiện siêu nhiên trong cuốn sách quá kỳ lạ để có thể tin được.

The actor is a superstar, with millions of fans around the world.
Nam diễn viên là một siêu sao, với hàng triệu người hâm mộ trên khắp thế giới.
Tri- Ba (về số lượng) triangle – Tam giác
tripod giá ba chân
tricolor – ba màu
The photographer used a tripod to steady his camera for a long exposure shot.
Nhiếp ảnh gia đã sử dụng giá ba chân để cố định máy ảnh của mình khi chụp ảnh phơi sáng lâu.

The triangle is the simplest shapes among these shape here.
Hình tam giác là hình dạng đơn giản nhất trong các hình ở đây.
Un- không (mang nghĩa ngược lại với từ gốc) uncomfortable – khó chịu
uncertain – không chắc chắn
unbiased – không thiên vị
The weather forecast is uncertain, so I’m not sure if I should go for a walk.
Dự báo thời tiết không chắc chắn nên tôi không chắc mình có nên đi dạo không.

The news reporter tried to remain unbiased in her reporting.
Phóng viên tin tức đã cố gắng duy trì sự khách quan trong báo cáo của cô ấy.
Under- dưới (mức), thấp hơn underwater – dưới nước
undercooked – nấu chưa chín
underline – gạch dưới
The scuba divers explored the vibrant coral reefs and fascinating underwater ecosystems.
Các thợ lặn khám phá các rạn san hô rực rỡ và hệ sinh thái hấp dẫn dưới nước.

The chef realized that the chicken was undercooked when he cut into it.
Người đầu bếp nhận ra rằng con gà chưa được nấu chín khi anh ta cắt nó ra.

3. Bảng tổng hợp các hậu tố thường sử dụng

Hậu tố làm thay đổi từ loại của từ cơ sở, bạn nên nắm rõ các hậu tố phổ biến để dễ dáng áp dụng khi học và dùng các từ tiếng Anh.

Nắm bắt các hậu tố phổ biến để linh hoạt áp dụng
Nắm bắt các hậu tố phổ biến để linh hoạt áp dụng

Bảng tổng hợp dưới đây sẽ giúp bạn hệ thống lại các hậu tố thường gặp cùng ví dụ minh họa cụ thể.

Hậu tố Ý nghĩa chung Ví dụ từ vựng  Ví dụ câu
-able (-ible) Có thể làm, có thể là,… reliable – có thể tin tương
admissible – có thể chấp nhận
curable – có thể chữa trị
A reliable source is one that you can trust to provide accurate information.
Nguồn đáng tin cậy là nguồn mà bạn có thể tin tưởng để cung cấp thông tin chính xác.

The evidence presented in court was admissible.
Các bằng chứng trình bày tại tòa án đã được chấp nhận.
-acy Điều kiện, trạng thái, tính chất Privacy – sự riêng tư
Legitimacy – tính hợp pháp
Transparency – sự minh bạch
I value my privacy, so I don’t share my personal information with just anyone.
Tôi coi trọng quyền riêng tư của mình, vì vậy tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của mình với bất kỳ ai.

The legitimacy of the election was questioned by many people.
Tính hợp pháp của cuộc bầu cử đã bị nhiều người nghi ngờ.
-age Số lượng, phạm vi Leakage – sự rò rỉ
Storage – kho chứa
Coverage – phủ sóng
The plumber quickly identified the source of the leakage.
Thợ sửa ống nước nhanh chóng xác định được nguồn rò rỉ.

The health insurance plan has good coverage of preventive care.
Chương trình bảo hiểm y tế có phạm vi bảo hiểm tốt về chăm sóc phòng ngừa.
-al Quá trình hoặc hành động Arrival – đến
Educational – giáo dục
Personal – riêng tư
The educational system aims to develop critical thinking skills for students.
Hệ thống giáo dục nhằm mục đích phát triển kỹ năng tư duy phản biện cho học sinh.

My personal experience with volunteering in a local charity has been incredibly rewarding.
Kinh nghiệm cá nhân của tôi với việc tình nguyện trong một tổ chức từ thiện địa phương là vô cùng bổ ích.
-ance, -ence  Chất lượng, trạng thái Vigilance – sự cảnh giác
Elegance – sự sang trọng
Independence – sự độc lập
With unwavering vigilance, the security team ensured the safety of the event.
Với tinh thần cảnh giác cao độ, đội an ninh đã đảm bảo an toàn cho sự kiện.

The ballroom was adorned with an air of elegance.
Phòng khiêu vũ được tô điểm bằng một không khí sang trọng.
-arian Người (làm gì đó) Vegetarian – người ăn chay
Librarian – thủ thư
Libertarian – người ủng hộ sự tự do
I’m a vegetarian, thus I don’t eat meat in my meals.
Tôi là người ăn chay, vì vậy tôi không ăn thịt trong các bữa ăn.

The librarian helped me find the history book I was looking for.
Người thủ thư đã giúp tôi tìm cuốn sách lịch sử mà tôi đang tìm kiếm.
-en Trở thành Enlighten – khai sáng
Weaken – suy yếu
Deepen – đào sâu
Reading books can enlighten us about different cultures and perspectives.
Đọc sách có thể khai sáng cho chúng ta về các nền văn hóa và quan điểm khác nhau.

Our understanding of a topic can deepen as we learn more about it.
Sự hiểu biết của chúng ta về một chủ đề có thể sâu sắc hơn khi chúng ta tìm hiểu thêm về chủ đề đó.
-er; -or, -ist Chỉ đồ vật hay người có chuyên môn hoặc chức năng chuyên biệt nào đó  Engineer – kỹ sư
Actor – diễn viên
Scientist – nhà khoa học
The civil engineer oversaw the construction of the new highway.
Kỹ sư dân sự giám sát việc xây dựng đường cao tốc mới.

The scientist conducted experiments to study the effects of climate change.
Nhà khoa học đã tiến hành các thí nghiệm để nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu.
-ful Nhiều, đầy đủ Thoughtful – chu đáo
Colorful – đầy màu sắc
Helpful- hữu ích
The colorful leaves on the trees made for a beautiful autumn scene.
Những chiếc lá đầy màu sắc trên cây tạo nên một khung cảnh mùa thu tuyệt đẹp.

She always provided thoughtful insights during our discussions.
Cô ấy luôn cung cấp những hiểu biết sâu sắc trong các cuộc thảo luận của chúng tôi.
-ic, -ical  Có tính chất, dạng thức của… Musical – âm nhạc
Scientific – có tính khoa học
Methodical – có phương pháp
Our musical performance was a harmonious blend of different instruments.
Buổi biểu diễn âm nhạc của chúng tôi là sự kết hợp hài hòa giữa các nhạc cụ khác nhau.

The methodical approach to organizing data allowed the research team to analyze the findings accurately.
Cách tiếp cận có phương pháp để tổ chức dữ liệu giúp nhóm nghiên cứu phân tích các phát hiện một cách chính xác.
-ify; -fy Trở thành Solidify – hóa rắn
Purify – thanh lọc
Intensify – tăng cường
The water filtration system helped purify the contaminated water.
Hệ thống lọc nước đã giúp làm sạch nguồn nước bị ô nhiễm.

Their coach intensified the team’s training in the weeks.
Huấn luyện viên của họ đã tăng cường đào tạo đội trong những tuần.
-ious, -ous  Liên quan đến tính cách, tính chất Mysterious – bí ẩn
Dangerous – nguy hiểm 
Ambitious – tham vọng
The mysterious stranger left without a trace.
Kẻ lạ mặt bí ẩn bỏ đi không dấu vết.

The ambitious young woman set her sights on becoming a CEO.
Người phụ nữ trẻ đầy tham vọng đặt mục tiêu trở thành CEO.
-ish Có tính chất của… selfish – ích kỷ
childish – tính trẻ con
sheepish – bẽn lẽn
He was so selfish that he didn’t even think about how his actions would affect others.
Anh ta ích kỷ đến mức thậm chí không nghĩ đến việc hành động của mình sẽ ảnh hưởng đến người khác như thế nào.

The sheepish child apologized for making a mess.
Đứa trẻ ngượng ngùng xin lỗi vì đã làm bừa.
-ism Thuyết, tiến trình, hệ thống Socialism – chủ nghĩa xã hội
Racism – phân biệt chủng tộc
Nationalism – chủ nghĩa dân tộc
Socialism in each country aims to promote the equitable distribution of wealth and resources.
Chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước hướng tới thúc đẩy sự phân phối công bằng của cải và tài nguyên.

The fight against racism continues to be an important social movement.
Cuộc chiến chống phân biệt chủng tộc tiếp tục là một phong trào xã hội quan trọng.
-ity, -ty Chất lượng, mức độ, trạng thái Honesty – trung thực
Identity – danh tính
Liberty – tự do
My identity is shaped by my experiences, my values, and my relationships.
Danh tính của tôi được định hình bởi kinh nghiệm, giá trị và các mối quan hệ của tôi.

Honesty is the best policy, even if it means telling someone something they don’t want to hear.
Trung thực là điều tốt nhất, ngay cả khi điều đó có nghĩa là nói với ai đó điều gì đó mà họ không muốn nghe.
-ize, -ise Trở thành Minimize – thu nhỏ
Organise – tổ chức
Prioritize – ưu tiên
I need to organize my thoughts before I can write a paper.
Tôi cần sắp xếp suy nghĩ của mình trước khi có thể viết một bài báo.

Nam needs to prioritize his tasks so that he can get everything done.
Nam cần sắp xếp thứ tự ưu tiên cho các nhiệm vụ của mình để anh ấy có thể hoàn thành mọi việc.
-less Ít, thiếu cái gì Careless – cẩu thả
Hopeless – vô vọng
Harmless – vô hại
Despite facing numerous setbacks, he refused to give up and remained hopeful.
Mặc dù phải đối mặt với nhiều thất bại, anh ấy không từ bỏ và vẫn hy vọng.

The harmless prank brought laughter and amusement to everyone.
Trò đùa vô hại đã mang lại tiếng cười và sự thích thú cho mọi người.
-ly Liên quan tới tính chất, chất lượng lovely – đáng yêu
happily – hạnh phúc
wisely – khôn ngoan
She is a lovely young woman with a kind heart.
Cô ấy là một phụ nữ trẻ đáng yêu với một trái tim nhân hậu.

He invested his money wisely and retired early.
Anh ấy đã đầu tư tiền của mình một cách khôn ngoan và nghỉ hưu sớm.
-ment Tình trạng Development – sự phát triển
Assessment – sự đánh giá
Retirement – sự nghỉ hưu
After years of hard work, John finally decided to enjoy his retirement.
Sau nhiều năm làm việc chăm chỉ, John cuối cùng đã quyết định tận hưởng thời gian nghỉ hưu của mình.

The assessment of the damage to the house was completed by a professional.
Việc đánh giá thiệt hại cho ngôi nhà đã được hoàn thành bởi một chuyên gia.
-ness Trạng thái Kindness – lòng tốt
Openness – sự cởi mở
Laziness – lười biếng
The openness of communication within the team encourages collaboration and fosters a positive work environment.
Sự cởi mở trong giao tiếp trong nhóm khuyến khích sự hợp tác và thúc đẩy một môi trường làm việc tích cực.

Laziness can hinder progress and prevent one from achieving their goals.
Sự lười biếng có thể cản trở sự tiến bộ và ngăn cản một người đạt được mục tiêu của họ.
-ology Môn nghiên cứu, khoa học Biology – sinh vật học
Astrology – chiêm tinh học
Psychology – tâm lý học
Biology is an interesting subject that studies living organisms.
Sinh học là môn học thú vị nghiên cứu về các sinh vật sống.

Many people find comfort in studying astrology.
Nhiều người tìm thấy sự thoải mái trong việc tìm hiểu về chiêm tinh học.
-ship Tình trạng, kỹ năng, vị trí citizenship – quyền công dân
friendship – tình bạn
scholarship – học bổng
Obtaining dual citizenship allows individuals to enjoy the benefits and privileges of two different nations.
Có được hai quốc tịch cho phép các cá nhân được hưởng các lợi ích và đặc quyền của hai quốc gia khác nhau.

Scholarships for study abroad can help students pay for college and other fees there.
Học bổng du học có thể giúp sinh viên trả học phí đại học và các khoản phí khác ở đó.
-tion, -sion Trạng thái Decision – phán quyết
Duration – khoảng thời gian
Expression – sự biểu lộ
The duration of this sport’s training program is 12 months.
Thời gian của chương trình đào tạo môn thể thao này là 12 tháng.

The artist’s expression of emotion in her paintings was powerful.
Sự thể hiện cảm xúc của người nghệ sĩ trong các bức tranh của cô ấy thật mạnh mẽ.
-ward; -wards Phương hướng Backward – phía sau
Outward – hướng ra ngoài
Southward – hướng nam
The company’s outdated policies have led to a backward approach to business development.
Các chính sách lỗi thời của công ty đã dẫn đến một cách tiếp cận lạc hậu để phát triển kinh doanh.

She had an outward personality, always making an effort to greet everyone. 
Cô ấy có tính cách hướng ngoại, luôn cố gắng chào hỏi mọi người.
-ware Nhóm vật cùng tính chất Kitchenware – đồ dùng nhà bếp
Hardware – phần cứng
Software – phần mềm
The kitchenware was stored in the cupboards, ready to be used for the next meal.
Dụng cụ nhà bếp đã được cất trong tủ, sẵn sàng để sử dụng cho bữa ăn tiếp theo.

The software was easy to use and helped me to complete my work quickly.
Phần mềm rất dễ sử dụng và giúp tôi hoàn thành công việc một cách nhanh chóng.
-wise  Có liên quan tới likewise – tương tự
weatherwise – thời tiết
otherwise – nếu không thì 
The farmer was weatherwise and knew when to plant his crops.
Người nông dân hiểu biết về thời tiết và biết khi nào nên trồng trọt.

She is a good friend, and likewise, she is a good listener.
Cô ấy là một người bạn tốt, và tương tự như vậy, cô ấy là một người biết lắng nghe.

4. Bài luyện tập tiền tố hậu tố trong tiếng Anh

Luyện tập ghi nhớ kiến thức tốt hơn
Luyện tập ghi nhớ kiến thức tốt hơn

Sau khi hiểu tiền tố hậu tố là gì, nắm bắt cụ thể qua bảng tiền tố hậu tố trong tiếng Anh thường dùng, áp dụng ngay vào các bài tập để ôn luyện tốt hơn.

Eng Breaking gửi tới bạn học các dạng bài tập về tiền tố và hậu tố trong tiếng Anh giúp bạn nắm chắc phần kiến thức này.

Bài 1: Thêm tiền tố để tạo thành từ đối lập với các từ sau:

1. wrap

2. agree

3. behave

4. legal

5. fold

6. spell

Đáp án

1. unwrap

2. disagree

3. misbehave

4. illegal

5. unfold

6. misspell

Bài 2: Sử dụng tiền tố hoặc hậu tố để đặt các từ trong ngoặc về dạng thích hợp

1. He passed the driving test. He was _____ right from the first try. (succeed)

2. My wardrobe was too small, so my father had to ____ it. (wide)

3. She looked _____. Her favorite show was canceled. (happy)

4. Her son wants to be a _____ when he grows up. (mathematics)

5. We need a ______ of motivation and hard work to complete our projects. (combine)

6. I think that Linh should _____ her decision. It is not the best solution now. (consider)

7. Mike’s football team was able to win the _____. (champion)

Đáp án:

1. successful 

2. widen

3. unhappy

4. mathematician

5. combination 

6. reconsider

7. championship

Bài 3: Tìm lỗi sai khi sử dụng tiền tố và hậu tố trong các câu sau

1. The unproper use of prefixes can lead to misunderstandings.

2. His family does not normal hang out for dinner due to their busy schedules. 

3. I gave my younger brother a very speciality gift for his graduation.

4. It is highly inresponsible to leave a fire unattended in a public place.

5. There will be in total of 22 performs at their next concert.

6. The internalcity bus service connected different towns and cities in the region.

7. The imtidy room was filled with scattered clothes and debris.

8. After the dinner, we started to celebration my mother’s birthday at a cafe shop.

Đáp án:

1. unproper → improper

2. Normal → normally

3. speciality → special 

4. inresponsible → irresponsible 

5. performs → performances

6. Internalcity → intercity

7. Imtidy → untidy

8. Celebration → celebrate

Bài 4: Thêm hậu tố phù hợp để chuyển các từ sau sang danh từ

1. improve

2. active

3. clever

4. stupid

5. govern

6. approve

7. similar

8. concentrate

9. educate

10. dance

Đáp án:

1. improvement

2. activity

3. cleverness

4. stupidness

5. government

6. approval

7. similarity

8. concentration

9. education

10. dancer

Bài 5: Hoàn thành các đoạn hội thoại bằng từ trong ngoặc, sử dụng tiền tố hoặc hậu tố

1. A: Do you enjoy our town?

B: Of course. The town and its people are very _____. (friend)

2. A: Hmmm. Why does Paul never wait for us? 

B: May be, he is too ______ (patient)

3. A: Your essay is full of mistakes, Peter, you will have to _____ (write) it.

B: I’ve got it. I will do it right now.

4. A: Thank you so much for your participation. You have been very ____ (help).

B: My pleasure

5. A: What’s wrong?

B: I can’t answer this Math question. It’s _____ (possible).

6. A: Should I change my hairstyle? 

B: Yes, If you have a haircut like this one, it will change your ____ a lot. (appear)

Đáp án:

1. friendly

2. impatient

3. rewrite

4. helpful

5. impossible

6. appearance

Bài 6: Viết đúng các dạng của các từ sau khi kết hợp với tiền tố hậu tố.

1. create + or

2. use + age

3. greedy + ly

4. mis + information

5. refer + ed

6. ir + regular

7. deny + al

8. forgive + able

9. out + wards

10. excite + ment

Đáp án:

1. creator

2. usage

3. greedily

4. misinformation

5. referred

6. irregular

7. denial 

8. forgivable

9. outwards

10. excitement

Bài 7: Lựa chọn từ phù hợp với câu:

1. I’ll have my mom repair our electric _______. (cooked/ cooker/ cooking/ cookery)

2. Fresh water is a ______ liquid. (colorful/ coloring/ colorless)

3. Who is taking _____ of the baby in the bedroom? (careful/ care/ caring)

4. Is cheese one of the _____ of milk? (production/ product/ produce)

5. I need to find a _______ machine to make a new shirt. (sewage/ sewing/ sewance)

Đáp án:

1. cooker

2. colorless

3. care

4. product

5. sewing

Bài 8: Thêm các tiền tố phù hợp vào mỗi từ để tạo từ mới: mis- / anti- / im- / il- / in- / un- / non- / dis-/ pre- 

1. depressive

2. attentive

3. gravity

4. reliable

5. logical

6. place

7. polite

8. historic

9. organized

Đáp án:

1. non-depressive

2. inattentive

3. antigravity

4. unreliable

5. illogical

6. misplace

7. impolite

8. prehistoric

9. disorganized

Bài 9: Thêm các tiền tố phù hợp vào mỗi từ để tạo từ mới:  -y/ -ly / -less / -ful / -er / -or / -ness / -able / -ment / -al / -ary / -ous / -ian / -ity

1. understand

2. mad

3. speech

4. sugar

5. photocopy

6. Brazil

7. brother

Đáp án:

1. understandable

2. madness

3. speechless

4. sugary

5. photocopier

6. Brazilian

7. brotherly

Bài 10: Xác định từ có chứa tiền tố hậu tố trong các câu sau:

1. The subtitle on the movie screen was too small for me to read.

2. The student waited nervously for the exam results.

3. Midway through the game, the score was tied.

4. The company decided to diversify its product line.

5. The oversized sweater looked fashionable on her.

6. Supermarket shelves are filled with plenty of products

7. The teenage girl was excited to attend her first college open house.

8. The artist’s creativity shone through their unique artworks.

Đáp án:

1. subtitle (sub-)

2. nervously (-ly)

3. Midway (mid-)

4. diversify (-ify)

5. oversized (over-), fashionable (-able)

6. Supermarket (super-)

7. teenage (-age)

8. creativity (-ity)

Lời kết

Trong bài viết này, Eng Breaking đã giới thiệu và tổng hợp các tiền tố hậu tố trong tiếng Anh cũng như ý nghĩa và ví dụ của chúng.

Bạn có thể tạo riêng cho mình bảng các tiền tố hậu tố thường dùng và ôn luyện qua các bài tập để vận dùng tốt hơn. 

Theo dõi Eng Breaking để cùng tìm hiểu nhiều kiến thức và đăng ký khóa học để học tất cả các ngữ pháp quan trọng trong tiếng Anh.

Eng Breaking 2024 - Phiên Bản Vượt Trội Hơn!

Giao Tiếp Tiếng Anh Trôi Chảy Chỉ Với 15 Phút Mỗi Ngày!

Tìm Hiểu Eng Breaking Ngay Hơn 567,300 Học Viên Mất Gốc Đông Nam Á Đã Thành Công

1,189 Bình luận
 
 • Tự học tiếng Anh hiệu quả

  Ngọc Hân

  Nói chính xác thì app dành cho các bạn có kiến thức sơ sài ít ỏi tiếng anh rồi. Không chỉ sách, app, còn được trải nghiệm rất nhiều tính năng chơi game thú vị. Noti nhắc nhở mỗi ngày, mình toàn học lộ trình online theo mail ấy. Nội dung hay, cách dùng câu theo kiểu hiện đại, nhiều câu nói theo lối giao tiếp của giới trẻ hiện đại, khá thú vị, mới mẻ. Format quyển kế hoạch rất tốt, tập cho mình thói quen lên kế hoạch bất cứ việc gì. Lộ trình học từng ngày rõ ràng, các bạn tạo thói quen theo lộ trình đi, lười thì mãi không bao giờ tiến bộ được đâu, dù phương pháp tốt cỡ nào.

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • Cẩm nang tự học tiếng Anh giao tiếp

  Hương Lý

  Cách học rất tuyệt, có cả hình ảnh và bản dịch giúp thêm hứng thú học hơn. GOGA giúp mik cải thiện tiếng Anh nhiều hơn trong môn nói. Mình muốn gởi lời cảm ơn đến GOGA. Mình chỉ còn mấy lesson nữa thôi là hoàn thành rồi

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • Luyện nghe tiếng Anh hiệu quả

  Trang Mie

  Học có dễ không ạ, m hay nản lắm

  ThíchPhản hồi20 giờ
 • Luyện nói tiếng Anh phù hợp cho mọi đối tượng

  Phương Anh

  Dễ học b ạ, có chỉ dẫn từng ngày, từng bước rồi, nội dung cũng theo chủ đề hằng ngày nữa, m cũng học đc tháng rưỡi rồi, giờ giao tiếp sương sương rồi, ít ra không bị sợ nói TA nữa

  ThíchPhản hồi2 phút
 • Ngữ pháp tiếng Anh

  Linh Đàm

  Lộ trình chi tiết phết và mình thấy phg pháp dạy hay lắm, học khá thích thú không bị nhàm nhàm như mấy bài giảng trên lớp đâu, lại còn dễ học nữa.
  Mình bắt đầu thấy khoái khoái học kiểu này rồi đấy

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • Học tiếng Anh có chủ đích - Phương pháp tự học tiếng Anh hiệu quả nhất

  Hương Trần

  Nội dung học rất hay và thực tế. qtrọng là có đầy đủ hướng dẫn chi tiết rõ ràng nên mình học đc khoảng 2 tuần là tiến bộ trông thấy luôn

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • Các trang web học tiếng Anh

  Long

  b ơi, trọn bộ đầy đủ gồm những gì?

  ThíchPhản hồi5 giờ
 • App học tiếng Anh

  Phi

  Tài khoản học online qua app, quà tặng đủ cả!

   

  Thích Phản hồi15 phút
 • Thì hiện tại đơn

  Trịnh Vy

  Mình mua cho em mình học, quá trình kèm cặp nó mình thấy cái này rất chi tiết từng bước để học.
  Trước đó mình có mua nhiều tài liệu TA to hơn, dày hơn nhưng lại bị giới hạn ở chỗ, không có chỉ tiết lộ trình học như cuốn này. Nên làm được vài trang thì mình bỏ ngang luôn.Em mình cứ học theo app này này được gần 1 tháng rồi và phát âm tiến bộ rất nhiều, em mình cũng ham học tiếng Anh hơn trước.
  Thực sự cách học này ổn áp lắm!

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • Thì quá khứ đơn

  Phương Kyu

  app này rất phù hợp vs những bạn mất gốc giống như mình, vừa mới học đc 1 lesson mà mình cảm thấy cách nghe và phát âm của mình tốt hơn r mình còn bt thêm một số từ vựng và câu hỏi rất dễ học và đơn giản các bn nên mua về học đảm bảo học xong các bn sẽ thấy khác biệt. Cơ mà phải kiên trì chăm chỉ đấy

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • Thì tương lai

  Chị Ba

  mình thấy học khá ok, có vẻ hợp với mấy đứa lười ghi nhớ lười học thuộc lòng như mình, thiết kế cũng khá tiện ích nữa

  ThíchPhản hồi1 ngày
Thì hiện tại tiếp diễn

Eng Breaking 2023 - Phiên Bản Vượt Trội Hơn!

Giao Tiếp Tiếng Anh Trôi Chảy Chỉ Với 15 Phút Mỗi Ngày!

Tìm Hiểu Eng Breaking Ngay Hơn 567,300 Học Viên Mất Gốc Đông Nam Á Đã Thành Công

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *