Cấu trúc by the time – khái niệm và cách dùng

cấu trúc by the time

Cấu trúc by the time trong tiếng Anh được sử dụng diễn tả các hành động xảy ra trước một mốc thời gian cụ thể nào đó trong hiện tại, quá khứ hoặc tương lai. Trong bài viết này, hãy cùng tìm hiểu chi tiết cách sử dụng cấu trúc by the time để tránh nhầm lẫn khi áp dụng vào thực tế nhé!

Cấu Trúc By The Time Là Gì?

“By the time” là một liên từ chỉ thời gian có nghĩa là “vào lúc mà…” hoặc “trước khi mà…”. Cấu trúc này được sử dụng khi muốn diễn tả điều gì đó đã xảy ra (hoặc sẽ xảy ra trong tương lai) không muộn hơn một mốc thời gian xác định nào đó. 

“By the time” thường bổ nghĩa cho trạng từ chỉ thời gian của mệnh đề chính và được dùng để làm rõ nghĩa của câu. Cấu trúc này cũng có công dụng nhấn mạnh thứ tự xảy ra của 2 hành động trong quá khứ hoặc ở tương lai.

Ví dụ:

 • By the time Tim was 5 he had ride a bike

(Trước năm 5 tuổi Tim đã biết đi xe đạp rồi)

Cấu trúc “by the time” cũng được coi là một dấu hiệu nhận biết quá khứ hoàn thành hay tương lai hoàn thành. Trong văn viết, “by the time” thường được kết hợp với quá khứ hoàn thành. Trong thì quá khứ hoàn thành, “before” cũng có ý nghĩa tương tự như “by the time”. 

Vị Trí Của “By The Time”

Cấu trúc “By the time” luôn nằm ở một trong 2 mệnh đề của câu phức, tùy thuộc vào mệnh đề nào xảy ra trước. Câu phức sẽ diễn tả một hành động xảy ra khi đã có một hành động khác xảy ra trước trong quá khứ và tương lai. 

Mệnh đề nào xảy ra trước được chia thì hoàn thành, mệnh đề còn lại chia thì đơn. “By the time” sẽ nằm trong mệnh đề được chia thì đơn.

Ví dụ:

 • By the time I finished my homeworks, my mom had prepared dinner. 

(Trước khi tôi làm xong bài tập, mẹ tôi đã nấu xong bữa tối rồi)_

Cách Dùng By The Time

Cấu trúc by the time trong thì hiện tại đơn và tương lai hoàn thành

“By the time” trong thì hiện tại đơn được dùng để diễn tả các hành động xảy ra ở thời điểm hiện tại hay tương lai.

Công thức với động từ tobe:

By the time + S1 + tobe (HTĐ) + S2 + will + V(inf)

By the time + S1 + tobe (HTĐ) + S2 + will have + V(ed/pII)

Công thức với động từ thường:

By the time + S1 + V(s, es) + S2 + will V(inf)

By the time + S1 + V(s,es) + S2 + will have + V(ed, pII)

Ví dụ:

 • By the time he arrives, everybody will have already left.

(Lúc anh ta đến thì mọi người đều đã về rồi)

 • By the time she is 20, she will be in Paris.

(Trước lúc bước sang tuổi 20 chắc cô ấy sẽ đang ở Paris rồi)

By the time với thì quá khứ đơn và quá khứ hoàn thành

“By the time” với thì quá khứ đơn và quá khứ hoàn thành được dùng để nhấn mạnh những hành động xảy ra trong quá khứ.

Công thức với động từ tobe:

By the time + S1 + tobe (QKĐ) + S2 + had + V(ed/pII)

Công thức với động từ thường:

By the time + S1 + V(ed) + S2 + had+ V(ed, pII)

Ví dụ:

 • By the time you came back, he had got married.

(Trước khi cậu trở lại thì anh ấy đã lấy vợ rồi)

 • By the time she was 18, she had moved out from her parent’s house.

(Trước khi tròn 18 tuổi cô ấy đã chuyển ra khỏi nhà đẻ rồi)

Công thức “by the time something happens”

Cấu trúc này dùng để diễn tả những hành động, sự việc có sự liên hệ với nhau về thời gian trong cả hiện tại và tương lai. 

Ví dụ:

 • It’s not a good idea to go to the grocery now. By the time we get to the grocery, it will be closed. 

(Bây giờ đi tiệm tạp hóa chẳng hợp lý chút nào. Trước khi chúng ta đến đó thì cửa hàng đã đóng cửa rồi)

=> Cửa hàng tạp hóa sẽ đóng cửa vào khoảng thời gian giữa thời điểm nói (hiện tại) và lúc chúng ta tới được đó.

Công thức “by the time something happened”

Cấu trúc này được dùng để nhấn mạnh một mốc thời gian có tính chính xác cao. 

Công thức chung:

By the time + Mệnh đề trạng ngữ (QKĐ) + Mệnh đề chính (QKHT)

Ví dụ:

 • By the time she arrived, they had already made a decision.

(Vào lúc cô ấy đến thì họ đã ra quyết định rồi)

Lưu ý: Trong một số trường hợp có thể thay “by the time” bằng “by then”

Phân Biệt By The Time Và Until

“By the time” và “until” có cùng cấu trúc sử dụng và cùng đứng ở một trong 2 mệnh đề của câu phức để nối 2 mệnh đề với nhau. Tuy nhiên, 2 cụm từ này có ý nghĩa và ngữ cảnh sử dụng khác nhau.

By the time (trước khi mà): sự việc xảy ra trong mệnh đề thì hoàn thành đã xảy ra trước (hoặc kéo dài và kết thúc trước) khi sự việc trong mệnh đề thì đơn xảy ra. 

Until (cho đến khi): sự việc xảy ra trong mệnh đề dùng thì hoàn thành đã xảy ra và kéo dài tới thời điểm sự việc trong mệnh đề đơn xảy ra. 

Ví dụ: 

 • By the time my mom arrived home, I had cleaned my room.

(Trước khi mẹ tôi về đến nhà, tôi đã dọn xong nhà rồi)

 • Until my mom arrived home, I had cleaned my room.

(Tôi đã dọn nhà cho tới tận khi mẹ tôi về nhà)

Phân Biệt “By The Time” Và “When”

Trong tiếng Anh, “by the time” hay “when” đều có nghĩa là “vào lúc mà”. Vì thế trong một số trường hợp 2 từ này có thể thay thế cho nhau. 

Cả “when” và “by the time” đều diễn tả hành động trong mệnh đề hoàn thành xảy ra trước trước hành động trong mệnh đề thì đơn. Tuy nhiên 

By the timeWhen
Cách dùngSự việc trong mệnh đề hoàn thành đã kết thúc được 1 khoảng thời gian nhất định rồi thì sự việc trong mệnh đề thì đơn mới xảy ra => sự chính xác về thời gian 
By the time nhấn mạnh mốc thời gian
KHÔNG nhấn mạnh sự kết thúc của hành động xảy ra trong mệnh đề hoàn thành.
When nhấn mạnh khoảng thời gian
Ví dụ By the time everybody knew, she had left for the USA. (Trước khi tất cả mọi người biết thì cô ấy đã đi Mỹ rồi)=> Sự việc “cô ấy đi Mỹ” đã xảy ra trước khi “mọi người biết.”When everybody knew, she had left for the USA.(Khi mọi người biết thì cô ấy đã đi Mỹ rồi)=> Không đề cập rõ là việc “cô ấy đi Mỹ” xảy ra trước hay ngay khi “mọi người biết”. 
Cách dùng Diễn tả một sự việc xảy ra cắt ngang một sự việc đã hoặc sẽ đang xảy ra. 
Ví dụWhen we come home, our dad will be watching TV. (Khi chúng tôi tới nhà, bố tôi sẽ đang xem TV rồi)

Bài Tập Thực Hành Với Cấu Trúc “By The Time”

Bài 1: Chia động từ trong các câu dưới đây

 1. By the time I (get)_____ to Newyork I will have done a lot of things. 
 2. I won’t have finished by the time you (arrive)______.
 3. He will have cleaned his room by the time I (come)_____ back.
 4. You’ll have improved your Chinese by the time you (come)_____ back from China.
 5. How many countries will you have visited by the time you (turn) _____ 30?
 6. Will you have saved up enough money by the time you (retire)_____?
 7. Will your sister have to read the book by the tỉm he (get) _____ to Manila?
 8. Will the people at home have done all the exercises by the time this class (be)______ over?
 9. By the time I (get)_____ home I had had a cup of tea.
 10. I had left the office by the time they (call)_____me.
 11. By the time I (go) _____ to class, I had prepared all the books for the lecture.
 12. By the time she returned to work, her position (take)_____.
 13. By the time I (be) ______ a student, I had worked as a tutor.
 14.  By the time you read this letter, I (go)______ to study in Germany.
 15. By the time I (be)______ at work, it will have been raining for a long time.

Đáp án:

 1. Get
 2. Arrive
 3. Come
 4. Come
 5. Turn
 6. Retire
 7. Gets
 8. Is
 9. Got
 10. Called
 11. Went
 12.  Had (already) taken
 13. Was
 14. Will go
 15.  Am 

Bài 2: Chọn đáp án đúng trong các câu sau

1. By the time Luna ______ her studies, she ______ in Hanoi for 4 years.

 1. A.finished – had been      
 2. finished – has been        
 3.  finishes – had been          
 4. finished – will have been

2. By the time I arrived home, my sister (leave)________.

 1. left                 
 2. had left                  
 3. leaves             
 4. will have left

3. By the time she gets home, her daughter _____ in bed.

 1. will be        
 2. am being           
 3.  am             
 4. would be

4. _____ 2020, I will have been working for K.M company for 10 years.

 1. By the time     
 2. When          
 3. In         
 4. By

5. By the time the director ______ to the office, you will have completed this assignment.

 1. will come        
 2. came              
 3. has come             
 4. comes

6. ______ 2020, I will have been working for this company for 10 years.

 1. By the time
 2. When
 3. In
 4. by

7. By the time she gets home, her daughter ______ in bed.

 1. Will be
 2. Am being
 3. Am
 4. Would be

8. By the time I arrived home, my brother ______

 1. Left
 2. Had left
 3. Leaves
 4. Will have left

9. By the time the director ______ to the office, you will have completed this assignment.

 1. Will come
 2. Came
 3. Has come
 4. Comes

10. By the time the semester ends, I ______ all my assignments.

 1. Will complete
 2. Will completing
 3. Will have completed
 4. completed

Đáp án:

 1. A
 2. B
 3. A
 4. A
 5. D
 6. A
 7. A
 8. B
 9. D
 10.  C

Trên đây là hướng dẫn cho tiết cách sử dụng cấu trúc by the time và cách phân biệt với các dạng cấu trúc tương tự khác trong tiếng Anh. Hy vọng sau bài viết này, bạn đã hiểu rõ hơn về cấu trúc by the time và biết cách sử dụng nó trong các ngữ cảnh sao cho hợp lý. 

Đừng quên like, share bài viết này và tiếp tục theo dõi engbreaking.com để cập nhật thêm nhiều kiến thức tiếng Anh thú vị nhé!

Phiên bản Eng Breaking 2022 vượt trội hơn - GOGA: tiết kiệm hơn, dễ dàng hơn, chúng tôi tin chỉ với 15 phút mỗi ngày luyện nghe-nói cùng GOGA, bạn sẽ làm chủ được tiếng Anh

Tìm Hiểu App tiếng Anh GOGA phiên bản Premium Ngay Giao Tiếp Tiếng Anh Trôi Chảy Chỉ 15 Phút Chơi Game Hàng Ngày

1189 Bình luận
 
 • avatar

  Ngọc Hân

  Nói chính xác thì app dành cho các bạn có kiến thức sơ sài ít ỏi tiếng anh rồi. Không chỉ sách, app, còn được trải nghiệm rất nhiều tính năng chơi game thú vị. Noti nhắc nhở mỗi ngày, mình toàn học lộ trình online theo mail ấy. Nội dung hay, cách dùng câu theo kiểu hiện đại, nhiều câu nói theo lối giao tiếp của giới trẻ hiện đại, khá thú vị, mới mẻ. Format quyển kế hoạch rất tốt, tập cho mình thói quen lên kế hoạch bất cứ việc gì. Lộ trình học từng ngày rõ ràng, các bạn tạo thói quen theo lộ trình đi, lười thì mãi không bao giờ tiến bộ được đâu, dù phương pháp tốt cỡ nào.

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • Hương Lý

  cách học rất tuyệt, có cả hình ảnh và bản dịch giúp thêm hứng thú học hơn . GOGA giúp mik cải thiện tiếng Anh nhiều hơn trong môn nói. Mình muốn gởi lời cảm ơn đến GOGA. Mình chỉ còn mấy lesson nữa thôi là hoàn thành rồi

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • Trang Mie

  Học có dễ không ạ, m hay nản lắm

  ThíchPhản hồi20 giờ
 • Phương Anh

  Dễ học b ạ, có chỉ dẫn từng ngày, từng bước rồi, nội dung cũng theo chủ đề hằng ngày nữa, m cũng học đc tháng rưỡi rồi, giờ giao tiếp sương sương rồi, ít ra không bị sợ nói TA nữa

  ThíchPhản hồi2 phút
 • Linh Đàm

  Lộ trình chi tiết phết và mình thấy phg pháp dạy hay lắm, học khá thích thú không bị nhàm nhàm như mấy bài giảng trên lớp đâu, lại còn dễ học nữa.
  Mình bắt đầu thấy khoái khoái học kiểu này rồi đấy

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • Hương Trần

  Bộ sách siêu đẹp + nội dung học rất hay và thực tế. qtrọng là có đầy đủ hướng dẫn chi tiết rõ ràng nên mình học đc khoảng 2 tuần là tiến bộ trông thấy luôn

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • Long

  b ơi, trọn bộ đầy đủ gồm những gì?

  ThíchPhản hồi5 giờ
 • Trịnh Vy

  Mình mua cho em mình học, quá trình kèm cặp nó mình thấy cái này rất chi tiết từng bước để học.
  Trước đó mình có mua nhiều tài liệu TA to hơn, dày hơn nhưng lại bị giới hạn ở chỗ, không có chỉ tiết lộ trình học như cuốn này. Nên làm được vài trang thì mình bỏ ngang luôn.Em mình cứ học theo app này này được gần 1 tháng rồi và phát âm tiến bộ rất nhiều, em mình cũng ham học tiếng Anh hơn trước.
  Thực sự cách học này ổn áp lắm!

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • Phương Kyu

  app này rất phù hợp vs những bạn mất gốc giống như mình, vừa mới học đc 1 lesson mà mình cảm thấy cách nghe và phát âm của mình tốt hơn r mình còn bt thêm một số từ vựng và câu hỏi rất dễ học và đơn giản các bn nên mua về học đảm bảo học xong các bn sẽ thấy khác biệt. Cơ mà phải kiên trì chăm chỉ đấy

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • Chị Ba

  mình thấy học khá ok, có vẻ hợp với mấy đứa lười ghi nhớ lười học thuộc lòng như mình, thiết kế cũng khá tiện ích nữa

  ThíchPhản hồi1 ngày

Với GOGA chúng tôi tin rằng: chỉ cần luyện nghe, luyện nói và kết hợp nghe - nói trở thành phản xạ của bạn. Bạn sẽ tự tin giao tiếp tiếng Anh chỉ với 15 phút mỗi ngày.

Tìm Hiểu App tiếng Anh GOGA phiên bản Premium Ngay Giao Tiếp Tiếng Anh Trôi Chảy Chỉ 15 Phút Chơi Game Hàng Ngày

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *