29 lời chúc 20-11 đầy tình cảm yêu thương bằng tiếng Anh 2021

Ngày Nhà giáo Việt Nam đang đến gần, hãy cùng gửi những lời chúc 20-11 bằng tiếng Anh chứa đầy tình cảm yêu thương và thật ý nghĩa đến thầy cô giáo yêu quý của bạn.

Dưới đây là 29 lời chúc 20-11 bằng tiếng Anh mà tôi đã chuẩn bị cho bạn, bạn có thể lấy ý tưởng từ bài viết này và viết một ghi chú nhỏ của riêng mình để nói lời cảm ơn người giáo viên yêu quý của bạn nhé.

29 lời chúc 20-11 bằng tiếng Anh đầy tình cảm dành cho người giáo viên đáng kính

 • I may not remember what my teacher said but I’ll never forget my teacher’s voice

Em có thể không nhớ thầy/cô đã nói những gì nhưng em sẽ không bao giờ quên được giọng nói của thầy/cô.

 • Dear teacher, thanks for not making us learn the way you wanted to teach, but teaching us the way we wanted to learn.

Kính gửi thầy/cô, em xin gửi lời cảm ơn đến thầy/cô vì đã không dạy chúng em theo cách mà thầy/cô muốn dạy, mà dạy chúng em theo cách chúng em muốn học

 • Classrooms can survive without iPads and computers, but never without inspirational teachers. Thank you for being the irreplaceable teacher that you are.

Các lớp học có thể tồn tại mà không cần iPad và máy tính, nhưng không bao giờ có thể thiếu được những giáo viên truyền cảm hứng. Em cảm ơn thầy/cô vì đã trở thành những người không thể nào thay thế được.
(Lời chúc 20-11 ý nghĩa)

 • Instead of leading us by holding our hands, you asked us to walk ahead while you caringly observed from behind. Thanks.

Thay vì cầm tay dẫn dắt chúng em, thầy/cô đã yêu cầu chúng em tiến lên phía trước trong khi thầy/cô quan sát cẩn thận từ phía sau. Em cảm ơn thầy/cô.

lời chúc 20/11
Thanks for teaching us!

Những lời chúc thầy cô giáo đầy ý nghĩa sâu sắc dành tặng thầy cô nhân ngày 20-11

 • Ordinary teachers teach their students to succeed. Great teachers teach their students to convert their failures into success. Thank you.

Những người giáo viên bình thường dạy học sinh của mình thành công. Còn những giáo viên giỏi dạy học trò của mình biến thất bại thành thành công. Em cảm ơn thầy/cô.

 • The future of mankind lies not in the hands of new technological inventions and scientific breakthroughs. It lies in the hands of ambitious teachers like you…because that’s where it all starts from. Thank you.

Tương lai của nhân loại không nằm trong tay những phát minh công nghệ mới và những đột phá trong khoa học. Nó nằm trong tay những giáo viên đầy hoài bão như thầy/cô…bởi đó là nơi nó bắt đầu. Em cảm ơn thầy/cô.
(Lời chúc 20-11 tặng thầy cô giáo)

 • My mother has always been a little jealous of you because I listen to your advice over hers. But I know that deep down in her heart, she is actually very thankful. Thank you.

Mẹ em luôn ghen tị với thầy/cô vì em lắng nghe lời khuyên của thầy/cô thay vì của mẹ. Nhưng em biết từ sâu thẳm trong tim, mẹ em thực sự rất biết ơn. Cảm ơn thầy/cô.

 • We know that teaching can sometimes be thankless, today we want to thank you for giving us an education so priceless. Thanks.

Chúng em biết việc dạy học đôi khi có thể không được đánh giá cao, hôm nay chúng em muốn cảm ơn thầy/cô đã cho chúng em một sự giáo dục vô giá. Em cảm ơn thầy/cô.

Những câu chúc 20-11 dành tặng thầy cô kính yêu

 • Dear teacher… we may not say this every day but your inspirational words are like beautiful footprints that have been etched in our hearts and minds forever. Thank you.

Gửi thầy/cô…chúng em không thể nói điều này mỗi ngày nhưng những lời nói truyền cảm hứng của thầy/cô như những dấu chân đã được khắc sâu trong trái tim và tâm trí của chúng em mãi mãi. Chúng em cảm ơn thầy/cô.

 • A lot of my life’s biggest decisions take birth from something simple but profound – the inspirational words of a teacher like you.

Rất nhiều quyết định quan trọng trong cuộc đời em bắt nguồn từ những điều đơn giản nhưng sâu sắc – những lời truyền cảm hứng của một giáo viên như thầy/cô.

 • My classmates look up to famous actors, athletes, businessmen and leaders. I just look up to you… my teacher. Thank you being a true idol.

Các bạn cùng lớp ngưỡng mộ các diễn viên nổi tiếng, vận động viên, doanh nhân và các nhà lãnh đạo. Em chỉ nhìn vào thầy/cô…giáo viên của em. Em cảm ơn thầy/cô vì đã là một thần tượng thực sự.

những lời chúc thầy cô giáo
Thank you very much, teacher!
 • Without you, we would have been lost. Thank you teacher for guiding us, inspiring us and making us what we are today.

Không có thầy/cô, chúng em đã lạc lối rồi. Chúng em cảm ơn thầy/cô đã dẫn đường, truyền cảm hứng cho chúng em và làm nên chúng em ngày hôm nay.

 • We will always be thankful to you for all the hard work and efforts you have put in, for educating us.

Chúng em sẽ luôn biết ơn thầy/cô vì tất cả những vất vả và cố gắng mà thầy/cô đã bỏ ra để dạy dỗ chúng em.

Câu chúc 20-11 nhất định bạn phải gửi tới thầy cô giáo của mình

 • You are not only our teacher. Rather, you are friend, philosopher and guide, all molded into one person. We will always be grateful to you for your support.

Thầy/cô không chỉ là giáo viên. Đúng hơn, thầy/cô là người bạn, nhà triết học và người dẫn đường, tất cả đều trong một con người. Chúng em sẽ luôn biết ơn vì sự hỗ trợ của thầy/cô.

 • Life is a journey and your words have been a guiding light throughout. Happy Teachers’ Day!

Cuộc sống là một chuyến hành trình và lời nói của thầy/cô chính là ánh sáng dẫn lối cho em. Chúc mừng thầy/cô ngày Nhà giáo 20-11!

 • Thank you for teaching me a subject I thought I could never understand or be interested in. Thank you for making learning fun.

Cảm ơn thầy/cô đã dạy em một môn học mà em đã nghĩ mình không bao giờ có thể hiểu được hay quan tâm đến nó. Em cảm ơn thầy/cô đã khiến việc học trở nên thú vị như vậy.

 • Most other teachers don’t look out for their students the way you do. Thank you for really caring about your students and knowing when there is something wrong. You are more than just a teacher.

Hầu hết các giáo viên khác không để ý đến học sinh như cách thầy/cô làm. Em cảm ơn thầy/cô đã thực sự quan tâm đến học sinh của mình và biết được khi có điều gì đó sai. Thầy/cô còn hơn cả một người thầy của chúng em nữa.

Lời chúc 20 tháng 11 ý nghĩa dưới đây dành để trân trọng công lao của những người lái đò chở kiến thức đến cho biết bao thế hệ học sinh

 • Teachers are probably one of the most underrated professionals out there, and I want to say thanks. I understand how difficult it must be to educate a bunch of students all at the same time. Thank you for all you do as a teacher.

Nghề giáo có lẽ là một trong những nghề được đánh giá thấp nhất hiện nay, và em muốn nói lời cảm ơn tới thầy/cô. Em hiểu thầy/cô vất vả thế nào khi phải dạy nhiều học sinh cùng một lúc như vậy. Em cảm ơn thầy/cô vì tất cả những gì thầy cô làm với tư cách là một giáo viên như vậy.

 • Thank you for teaching me how to read and write, for guiding me to distinguish between what is wrong and what is right, for allowing me to dream and soar as a kite. Thank you for being my friend, mentor and light.

Em cảm ơn thầy/cô vì đã dạy cho em cách đọc và viết, vì đã chỉ cho em phân biệt giữa sai và đúng, vì đã cho em được ước mơ và bay lên như cánh diều. Em cảm ơn thầy/cô vì đã trở thành người bạn, người hướng dẫn và là ánh sáng của em. (Những lời chúc 20-11 gửi thầy cô giáo)

 • Thank you for being an excellent educator! We know teachers like you are not easy to find. We appreciate your time, your patience, your ability to make a dry subject interesting, and your smile.

Cảm ơn thầy/cô đã là một nhà giáo giỏi! Chúng em biết không dễ tìm được các giáo viên như thầy/cô. Chúng em nhận thức được sâu sắc thời gian, sự kiên nhẫn của thầy/cô, khả năng biến môn học khô khan trở nên thú vị và cả nụ cười của thầy/cô nữa.

những câu chúc 20 11
Thanks for teaching me!

Lời chúc mừng thầy cô giáo bằng những câu từ đơn giản nhưng ý nghĩa sâu sắc chính dành để gửi tới thầy cô giáo nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam

 • A simple ‘thank you’ is probably not enough. Not only have you taught me lessons from the book, you have also taught me lessons from life. So here’s wishing you a Happy Teacher’s Day!

Một câu “cảm ơn” giản đơn có lẽ là không đủ. Thầy/cô không chỉ dạy em những bài học từ cuốn sách, mà thầy/cô còn dạy em những bài học từ cuộc sống. Vì lẽ đó, em chúc thầy cô có một ngày Nhà giáo vui vẻ!

 • You inspired me to reach my goals and achieve my dreams. More importantly, you inspired me to be you. Thank you teacher. Happy Teacher’s Day.

Thầy/cô đã khích lệ em vươn tới mục tiêu và ước mơ của mình. Quan trọng hơn, thầy/cô đã truyền cảm hứng cho em trở thành người như thầy/cô. Chúc mừng thầy/cô ngày Nhà giáo.

 • Thank you for teaching us that it’s okay to take risks, make errors and be ourselves. You were and you still are my favorite teacher. Happy Teacher’s Day!

Em cảm ơn thầy/cô đã dạy cho chúng em biết chấp nhận rủi ro, mắc lỗi và là chính mình. Thầy/cô đã và vẫn là giáo viên yêu quý của em. Chúc mừng thầy/cô ngày Nhà giáo 20/11!

 • Dear Teacher, thank you for not asking us to grow up. Thank you, for becoming a child with us again, so we could grow together. Your actions are invaluable even today.

Thầy/cô yêu quý, em cảm ơn thầy/cô vì đã không bắt chúng em lớn lên. Em cảm ơn thầy/cô vì lần nữa trở thành đứa trẻ như chúng em, vì thế chúng ta cùng nhau lớn lên. Hành động của thầy/cô là vô giá cho đến tận hôm nay.

Những lời chúc tri ân thầy cô giáo

 • You were a teacher who believed in me when I stopped believing in myself. You were a teacher who loved me when I couldn’t face myself in the mirror. You were a teacher who refused to believe that I could ever fail. Today, I am reaping the benefits of your love and trust.

Thầy/cô là một giáo viên đã tin tưởng em khi em ngừng tin vào bản thân mình. Thầy/cô cũng là người yêu quý em khi em không thể đối mặt với bản thân mình trong gương. Thầy/cô cũng là người từ chối việc tin rằng em có thể thất bại. Giờ đây, em đang nhận được những lợi ích từ tình yêu và sự tin tưởng của thầy/cô.

 • If I ever drifted away into the land of dragons and warriors, it was because you taught me to read. Happy Teacher’s Day!

Nếu em trôi dạt vào miền đất của những con rồng và các chiến binh, đó là bởi thầy/cô đã dạy em đọc đó. Chúc mừng thầy/cô ngày Nhà giáo 20/11!
(Ngàn lời chúc 20-11 ý nghĩa gửi thầy cô)

 • When you strayed from the curriculum, I worried about my exams, career and life. Now I understand what you were teaching all this while was something I couldn’t have learnt myself. Thank you teacher for teaching me the meaning of real happiness.

Khi thầy/cô nói về những điều ngoài chương trình giảng dạy, em đã lo lắng về kỳ thi, sự nghiệp và cả cuộc sống của mình nữa. Giờ đây em đã hiểu tất cả những điều thầy/cô giảng trong khi có những thứ em không thể tự mình học được. Em cảm ơn thầy/cô đã dạy cho em biết ý nghĩa của hạnh phúc thực sự.

Lời chúc yêu thương gửi tới thầy cô kính yêu

 • Dear teacher, you didn’t just teach a subject, you taught what you love, and it showed. Happy Teacher’s Day!

Kính thưa thầy/cô, thầy/cô không chỉ dạy một môn, thầy/cô còn dạy những gì thầy cô yêu quý và thể hiện điều đó. Chúc mừng thầy/cô ngày Nhà giáo 20/11!

lời chúc 20 tháng 11
Thank you very much, teacher!

Lời kết

Mọi người có thể viết lời chúc 20-11 để cảm ơn thầy cô vào ngày Nhà giáo, nhưng nếu bạn nghĩ rằng mình có một giáo viên đặc biệt, hãy chọn một ngày ngẫu nhiên để bày tỏ lòng biết ơn của bạn.

Đây không phải là một hành động vớ vẩn hay để trở thành học trò cưng của thầy cô.

Đây là thể hiện bạn đánh giá cao cách một người giáo viên ân cần, chu đáo đã làm việc chăm chỉ để giúp học trò tỏa sáng theo cách của riêng mình.

Dù là giáo viên ở trường phổ thông hay các giáo sư đại học, tất cả các giáo viên đều rất vui khi học sinh dõi theo họ và thích cách họ giảng dạy đến thế nào.

Nguồn: Sưu tầm Internet

Với Eng Breaking chúng tôi tin rằng: chỉ cần luyện nghe, luyện nói và kết hợp nghe - nói trở thành phản xạ của bạn. Bạn sẽ tự tin giao tiếp tiếng Anh chỉ sau 3 tháng tự học.

Tìm Hiểu Phương Pháp Tự Học Tiếng Anh Eng Breaking Ngay Giao Tiếp Tiếng Anh Trôi Chảy Chỉ Sau 3 Tháng Tự Học

1189 Bình luận
 
 • avatar

  Ngọc Hân

  Nói chính xác thì sách dành cho các bạn có kiến thức sơ sài ít ỏi tiếng anh rồi. Không chỉ sách của 3 tháng học, sau 3 tháng học, còn được new 12 lessons tiếp theo để học. Mail nhắc nhở mỗi ngày, mình toàn học lộ trình online theo mail ấy. Nội dung hay, cách dùng câu theo kiểu hiện đại, nhiều câu nói theo lối giao tiếp của giới trẻ hiện đại, khá thú vị, mới mẻ. Format quyển kế hoạch rất tốt, tập cho mình thói quen lên kế hoạch bất cứ việc gì. Lộ trình học từng ngày rõ ràng, các bạn tạo thói quen theo lộ trình đi, lười thì mãi không bao giờ tiến bộ được đâu, dù phương pháp tốt cỡ nào.

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • Hương Lý

  cách học rất tuyệt, có cả hình ảnh và bản dịch giúp thêm hứng thú học hơn . Eng breaking giúp mik cải thiện tiếng Anh nhiều hơn trong môn nói. Mình muốn gởi lời cảm ơn đến eng breaking. Mình chỉ còn mấy lesson nữa thôi là hoàn thành rồi

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • Trang Mie

  Học có dễ không ạ, m hay nản lắm

  ThíchPhản hồi20 giờ
 • Phương Anh

  Dễ học b ạ, có chỉ dẫn từng ngày, từng bước rồi, nội dung cũng theo chủ đề hằng ngày nữa, m cũng học đc tháng rưỡi rồi, giờ giao tiếp sương sương rồi, ít ra không bị sợ nói TA nữa

  ThíchPhản hồi2 phút
 • Linh Đàm

  Lộ trình chi tiết phết và mình thấy phg pháp dạy hay lắm, học khá thích thú không bị nhàm nhàm như mấy bài giảng trên lớp đâu, lại còn dễ học nữa.
  Mình bắt đầu thấy khoái khoái học kiểu này rồi đấy

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • Hương Trần

  Bộ sách siêu đẹp + nội dung sách rất hay và thực tế. qtrọng là có đầy đủ hướng dẫn chi tiết rõ ràng nên mình học đc khoảng 2 tuần là tiến bộ trông thấy luôn

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • Long

  b ơi, trọn bộ đầy đủ gồm những gì?

  ThíchPhản hồi5 giờ
 • Trang

  đây bạn, gồm bộ sách, tài khoản trực tuyến, app vs cả có thêm quà tặng nữa. Nói chung là đủ món, ^^!

  ThíchPhản hồi15 phút
 • Trịnh Vy

  Mình mua cho em mình học, quá trình kèm cặp nó mình thấy cái này rất chi tiết từng bước để học.
  Trước đó mình có mua nhiều tài liệu TA to hơn, dày hơn nhưng lại bị giới hạn ở chỗ, không có chỉ tiết lộ trình học như cuốn này. Nên làm được vài trang thì mình bỏ ngang luôn.
  Em mình theo khóa này được gần 1 tháng rồi và phát âm tiến bộ rất nhiều, em mình cũng ham học tiếng Anh hơn trước.
  Thực sự cách học này ổn áp lắm!

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • Phương Kyu

  sách này rất phù hợp vs những bạn mất gốc giống như mình, vừa mới học đc 1 lesson mà mình cảm thấy cách nghe và phát âm của mình tốt hơn r mình còn bt thêm một số từ vựng và câu hỏi sách rất dễ học và đơn giản các bn nên mua về học đảm bảo học xong các bn sẽ thấy khác biệt. Cơ mà phải kiên trì chăm chỉ đấy

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • Chị Ba

  mình thấy học khá ok, có vẻ hợp với mấy đứa lười ghi nhớ lười học thuộc lòng như mình, thiết kế cũng khá tiện ích nữa

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • Lệ Candy

  Mình khá hài lòng với sản phẩm. Hàng đóng gói cẩn thận, giao hàng đúng hạn, chất lượng sách tốt. Bìa ngoài và nội dung trong của sách khá nhiều màu sắc bắt mắt, dễ đọc. Mình mong là theo học quyển này sẽ hoàn thành được mục tiêu đề ra.

  ThíchPhản hồi1 ngày

Với Eng Breaking chúng tôi tin rằng: chỉ cần luyện nghe, luyện nói và kết hợp nghe - nói trở thành phản xạ của bạn. Bạn sẽ tự tin giao tiếp tiếng Anh chỉ sau 3 tháng tự học.

Tìm Hiểu Phương Pháp Tự Học Tiếng Anh Eng Breaking Ngay Giao Tiếp Tiếng Anh Trôi Chảy Chỉ Sau 3 Tháng Tự Học

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *