Neither Nor Là Gì? Toàn Tập Về Cấu Trúc Neither Nor Trong Tiếng Anh

neither nor

Neither nor nghĩa là “không … cũng không”, một cấu trúc dùng để diễn đạt ý nghĩa phủ định tuyệt đối.

Bài viết dưới đây tổng hợp đầy đủ những lý thuyết về neither nor cùng với cách phân biệt cấu trúc này với những cấu trúc khác.

Ngoài ra, Eng Breaking cũng tổng hợp bộ bài tập tự luận và trắc nghiệm có đáp để người học có thể tự luyện tập cấu trúc neither nor tại nhà.

1. Neither nor là gì?

Neither nor trong tiếng Việt có nghĩa là “không… cũng không” được sử dụng nhằm diễn đạt về ý nghĩa phủ định hoàn toàn.

Cấu trúc này giúp khẳng định cả hai đối tượng hoặc sự vật đều không thể xảy ra. Ở đây không có sự lựa chọn giữa cái này và cái kia.

Neither nor là gì?
Neither nor là gì?

Neither nor examples:

 Neither Lien nor Lan is right

Liên không đúng và Lan cũng không đúng.

My sister likes neither wine nor beer.

Chị gái tôi không thích rượu và cũng không thích bia.

2. Vị trí và cấu trúc neither nor

Bình thường, neither…nor hay được đứng tại vị trí đầu câu. Mang ý nghĩa là “không…cũng không…”, người viết hay bị chia sai động từ

Khi chúng ta sử dụng cấu trúc neither…nor thì động từ sẽ được chia theo đối tượng, sự vật hoặc sự việc đằng sau. 

Dưới đây là công thức giúp xác định cấu trúc neither nor + với những mệnh đề như thế nào.

– Công thức:

Neither N1 nor N2 + V (Chia theo N2)

– Ví dụ:

Neither I nor Jack likes playing badminton.

Cả tôi và Jack đều không thích chơi cầu lông.

Neither Linh nor her brothers are going to participate in my birthday party tomorrow night.

Cả Linh và các anh trai của cô ấy đều sẽ không tham gia vào bữa tiệc sinh nhật của tôi vào đêm mai.

Minh hoạ neither nor đứng tại vị trí đầu câu
Minh hoạ neither nor đứng tại vị trí đầu câu

Neither…nor còn đứng được tại vị trí giữa câu nhằm nối giữa hai danh từ hoặc hai đại từ với nhau.

S + V + Neither N1 nor N2.

– Ví dụ:

I like neither English nor French.

Tôi không thích tiếng Anh và cũng không tiếng Pháp.

My brother believed neither my father nor my mother. He thought that both of them were lying.

Anh trai tôi không tin bố tôi cũng không tin mẹ tôi. Anh ấy nghĩ rằng cả hai bọn họ đều đang nói dối.

3. Đảo ngữ tiếng Anh của cấu trúc neither nor

Câu đảo ngữ là một dạng bài tập khó khá thường xuất hiện phổ biến trong những đề thi học sinh giỏi tiếng Anh. 

Hãy cùng tìm hiểu xem cấu trúc “neither nor” được sử dụng như thế nào trong câu đảo ngữ.

Cấu trúc:

1 + V ­(dạng phủ định) + Neither/ Nor + Trợ động từ (dạng khẳng định) + S2.

=> Neither + Trợ động từ + S + V1 (dạng khẳng định) + nor + V2 (dạng khẳng định).

Ví dụ:

They don’t like meat, and neither/ nor do she.

Họ không thích thịt, và cô ấy cũng vậy.

Neither can she dance nor sing any pop song.

Cô ấy không biết nhảy cũng không biết hát bất kỳ bài nhạc pop nào.

Minh hoạ cấu trúc đảo ngữ của neither nor
Minh hoạ cấu trúc đảo ngữ của neither nor

4. Một số lưu ý khi sử dụng cấu trúc Neither nor

Neither với trường hợp chỉ đứng một mình.

Khi không có nor phía sau, neither sẽ chỉ đứng một mình nhưng vẫn mang ý nghĩa phủ định tức là không đối tượng nào, không sự vật nào trong cả hai chủ thể được nhắc đến.

Danh từ hoặc đại từ xuất hiện trong câu phải ở dạng số ít. Động từ trong câu sẽ phải chia theo ngôi của chủ ngữ.

– Công thức:

Neither S1 ( dạng số ít) + V

– Ví dụ:

Neither my sister passes the Maths exam.

Cả hai người chị gái của tôi đều không đạt bài kiểm tra môn Toán.

Neither washing machine is broken down.

Cả hai cái máy giặt đều không bị bất cứ hỏng hóc nào.

Minh hoạ cho trường hợp Neither chỉ đứng một mình.
Minh hoạ cho trường hợp Neither chỉ đứng một mình.

5. Phân biệt neither nor với một số cấu trúc khác

Dưới đây là cách phân biệt giữa neither nor với cấu trúc either or và cấu trúc None of

5.1. Neither nor và either or

Dưới đây là bảng phân biệt neither nor either or:

Đặc điểm Cấu trúc “neither…nor” Cấu trúc “either…or”
Cấu trúc Neither + danh từ thứ nhất + nor + danh từ thứ hai + V– Neither + danh từ hoặc đại từ thứ nhất + nor + danh từ hoặc đại từ thứ hai Either + danh từ thứ nhất + or + danh từ thứ hai + V– Either + danh từ hoặc đại từ thứ nhất + or + danh từ hoặc đại từ thứ hai
Nghĩa Không … cũng không Hoặc … hoặc
Cách dùng Diễn tả những khả năng không được chọn hoặc không xảy ra với hai sự vật hoặc sự việc hay hiện tượng nào đó được người nói đề cập đến. Cấu trúc này có ý nghĩa phủ định hoàn toàn. Được sử dụng nhằm đưa ra khả năng rằng có thể sẽ xảy ra đồng thời cả 2 đối tượng hoặc sự vật hoặc sự việc được nói đến
Ví dụ VD1: Neither Minh nor his parents are going to my birthday party tonight.
Cả Minh và bố mẹ của cậu ấy đều không tới bữa tiệc sinh nhật của tôi tối nay.
VD2: My brothers like neither football nor basketball.
Các anh trai của tôi không thích bóng đá cũng không thích bóng rổ.
VD1: I will learn either English or French.
Mình sẽ học tiếng Anh hoặc là tiếng Pháp.
VD2: Either my grandmother or my sister will cook lunch.
Bà tôi hoặc chị gái tôi sẽ nấu bữa trưa.

5.2. Neither nor và None of

None /nʌn/ là đại từ của từ No.

None mang ý nghĩa là không gì cả hoặc không ai cả.

None of hiểu theo nghĩa là không gì không + …

Ta sử dụng None of phía trước mạo từ the, từ sở hữu (như my, your), từ chỉ định (như this, that) hoặc đại từ.

Ví dụ:

None of her family members knew what happened to her.

Không ai trong những người thân trong gia đình của cô ấy biết chuyện gì đã xảy ra với cô ấy

Minh hoạ cách phân biệt Neither nor và None of
Minh hoạ cách phân biệt Neither nor và None of

Như vậy, ta thấy cả hai cấu trúc none of… và neither…or đều mang ý nghĩa là không gì cả trong những sự việc, sự vật mà ta nhắc đến. 

Tuy nhiên, điểm khác biệt là: Khi chỉ nhắc đến 2 sự vật hoặc sự việc hay lựa chọn, ta sẽ sử dụng neither… or. Còn khi có nhiều hơn 2 sự việc, sự vật, ta sẽ sử dụng tới cấu trúc none of + …

Ví dụ:

None of my classmates did Maths homework yesterday.

Không đứa bạn cùng lớp nào của tôi làm bài tập Toán về nhà hôm qua cả.

Neither Lan nor Tien did Maths homework yesterday.

Lan không làm và Tiên cũng không làm bài tập Toán về nhà hôm qua.

6. Cách chuyển đổi giữa Neither nor và Either or

Cấu trúc “neither nor” có thể chuyển đổi được qua cấu trúc “either… or” với công thức dưới đây:

Công thức “neither nor” chuyển đổi được qua cấu trúc “either… or”
Công thức “neither nor” chuyển đổi được qua cấu trúc “either… or”

Lưu ý:

Khi “either” đứng tại vị trí cuối câu, phía sau trợ động từ và ở dạng phủ định. “Neither” đứng phía sau từ nối giữa 2 vế câu (phổ biến là từ “and”), sau đó tới trợ động từ và động từ chính.

Ví dụ:

Linda doesn’t study English here, and neither does Mina.

Linda không học tiếng Anh ở đây, và Mina cũng vậy.

=> Linda doesn’t study English here, and Mina doesn’t either.

Linda không học tiếng Anh ở đây, và Mina cũng không.

Minh doesn’t want to chat with Dat, and Ha doesn’t either.

Minh không muốn nhắn tin với Đạt, và Hà cũng không.

=> Minh doesn’t want to chat with Dat, and neither does Ha.

Minh không muốn nhắn tin với Đạt, và Hà cũng vậy.

Trong câu có sử dụng tới “neither” thì trợ động từ nằm phía sau “neither” không được sử dụng với dạng phủ định (không sử dụng “not”), vì bản thân “neither” đã có ý nghĩa là phủ định rồi.

Ví dụ: 

Câu sai: Neither Lisa nor her sister wasn’t going to the mall yesterday.

Câu đúng: Neither Lisa nor her sister was going to the mall yesterday.

Cả Lisa và các chị gái của cô ấy đều không đến trung tâm thương mại vào hôm qua.

7. Bài luyện tập về cấu trúc neither nor

7.1. Bài tập tự luận

Bài 1: Điền neither… nor hoặc either… or vào chỗ trống sao cho thích hợp.

1. Her father believed _______ her husband  _______ her friend. He thought that both of them were lying.

2. When my family goes to a French restaurant, I will eat _______ Croque Monsieur _______ Bouillabaisse. Both are our favorites.

3. This is my final suggestion. You _______ leave it _______ take it .

4. _______ Mina  _______ Linda will help you with your Maths homework. They are both working right now.

5. In this contest, you _______ win _______ lose. It depends on luck.

6. You can use _______ this smartphone _______ the other one. The electronics repairman must fix them first.

7. My grandfather can _______ read _______ write. He is illiterate.

8. _______ you return the dress you had stolen _______ I’ll call the police.

9. _______ Jack _______ John will write the report. Let’s ask both of them.

10. I need _______ your help _______ your kindness. I can perfectly handle all my work alone.

Đáp án:

1. Neither … nor

2. Either … or

3. Either … or

4. Neither … nor

5. Either …or

6. Neither … nor

7. Neither … nor

8. Either … or

9. Either … or

10. Neither … nor

Bài 2: Hãy tìm ra lỗi sai (nếu có) ở những câu dưới đây và sửa chúng

1. You don’t like playing tennis, and neither don’t I.

2. My father doesn’t teach well, and my brother doesn’t neither.

3. I don’t know the way to get there, and neither does she.

Đáp án:

1. don’t ⇒ do

2. doesn’t neither ⇒ doesn’t, either

3. does ⇒ can

Bài 3: Điền vào chỗ trống những từ either/neither/so/too cùng với những trợ động từ thích hợp

1.We should do our English homework now and they ____

2. The peaches aren’t ripe and _____ oranges.

3. John can dance and sing well, and ____ his sister.

4. My mother doesn’t drink wine and my aunt _____

5. My likes apples, and her mother _____

6. My grandparents do exercises every morning and I ______

7. Water is good for your health and ______ milk.

8. These girls like playing badminton and ____ those girls.

Đáp án:

1. should, too.

2. neither are

3. so can

4. doesn’t, either

5. does, too

6. do,too

7. so is

8. so do

Bài 4: Điền either/neither/so/too vào chỗ trống cùng với những trợ động từ thích hợp

1. I don’t feel hot in the summer and _____ he.

2. Ha didn’t go to the supermarket last night and _____ I.

3. John doesn’t have Maths homework tonight and _____ I.

4. Mai will go to HCM city next month and ____ Hoa.

5. Minh is planting some flowers and I _____.

6. Mr Jack doesn’t like to eat chicken and ______ his wife.

7. Trang came to the birthday party last night and ____ her sisters.

Đáp án:

1. neither does

2. neither did

3. neither do

4. so will

5. am, too

6. neither does

7. so did

Bài 5: Viết lại những câu dưới đây sao cho nghĩa tương đương

1. Huy doesn’t like dogs. I don’t like dogs either.

⇒ Neither

2. Lien plays tennis very well. I can, too.

⇒ Both

3. We could have dinner at home. We could also go to a restaurant to eat. (either)

4. She doesn’t like pop or ballad music. (neither)

5. We can go to the museum on Saturday. We can also go there on Sunday. ( Both)

6. I’m going to buy one of these dresses. One is short, the other is long. (either)

Đáp án:

1. Neither Huy nor I like dogs.

2. Both Lien and I can play tennis very well.

3. We could either have dinner at home or go to a restaurant to eat.

4. She doesn’t like neither pop nor ballad music.

5. We can go to the museum on both Saturday and Sunday.

6. I’m going to buy either the white dress or the black dress.

Bài 6: Viết những câu dưới đây sử dụng both…and…/ neither…nor…/ either…or

1. Mina was late. So was Linh.

…………

2. He didn’t chat and he didn’t call.

……….

3. Jack is on summer holiday and so is Minh.

……….

4. Thuy hasn’t got a bike. Jisoo hasn’t got one either.

……….

5. Tai doesn’t listen to music and he doesn’t read books.

……….

6. It was an interesting film. It was short too.

The film ……….

7. Is that man’s name John? Or is it Jack? It’s one of the two names.

That man’s name ……….

8. I haven’t got time to go on summer holiday. And I haven’t got much money.

I’ve got ……….

9. We can leave on Monday or we can leave tomorrow – whichever you want.

We……….

Đáp án:

1. Both Mina and Linh were late.

2. He neither chatted nor called.

3. Both Jack and Minh are on summer holiday.

4. Neither Thuy nor Jisoo has got a bike.

5. Tai neither listens to music nor reads books.

6. The film was both interesting and short.

7. That man’s name is either John or Jack.

8. I’ve got neither the time nor much money to go on summer holiday.

9. We can leave either Monday or tomorrow.

Bài 7: Hoàn thiện những câu dưới đây với những từ neither/ either/ none/ any

1. We tried many hotels but … of them had three rooms.

2. I took two English books with me on summer holiday, but I didn’t read …. of them.

3. I took seven comics with me on summer holiday but I didn’t read …. of them.

4. There are a few stores at the end of the street, but …. of them sells souvenirs.

5. You can call me at …. time during the morning. I always stay at home.

6. I can meet you next Tuesday or Sunday. Would …. of those days be comfortable with you?

7. My father and I couldn’t get into our house because …. of us had a key.

Đáp án:

1. none

2. either

3. any

4. none

5. any

6. either

7. neither

Bài 8: Hoàn thành những câu dưới đây sử dụng both/neither/either. Hãy sử dụng ở vị trí cần thiết.

1. … my parents are from Australia.

2. To get to the city center, you can go along the road or you can go along the footpath by the river. You can go …. way.

3. I tried twice to call Jack but …. times he was out.

4. …. Robin’s parents is English. His father is Italian and his mother is French.

5. I saw an accident this afternoon. One motorbike drove into the break of another. Fortunately ….  driver was injured but …. motorbike were badly damaged.

6. I’ve got two sisters and one brother. My brother is working but …. my sisters are studying at school.

Đáp án:

1. Both

2. either

3. both

4. Neither of

5. neither driver.both./both the……./both of the cars

6. both /both of

Bài 9: Hoàn thành những câu dưới đây sử dụng both/neither/either.

1. “Do you want coffee or milk?” “Either. I really don’t mind.”

2. “What day is it today – the 15th or the 16th ?” ” …. . It is the 22th.”

3. A: Where did you go for your summer holidays – Italy or France?

    B: We went to …. . A week in Italy and a week in France.

4. “When shall I call, today or tomorrow?” ” …. . I’ll always stay at home.”

5. “Where is Suzy? Is she at home or at work?” ” …. . She’s away on summer holiday.”

Đáp án:

2. Neither

3. both

4. Either

5. Neither

Bài 10: Điền “too” hoặc “either” vào chỗ trống để hoàn thành những câu dưới đây.

1. My mother likes riding the bicycle, and I do …….

2. I didn’t watch the game show live on TV last night, and my sister didn’t …….

3. Jack plays the guitar well, and Minh does …….

4. My mother doesn’t like so much noise, and my sister doesn’t ……

5. They were the members of this guitar club, and I was ……

Đáp án:

1. too

2. either

3. too

4. either

5. too

7.2. Bài tập trắc nghiệm

Lựa chọn phương án phù hợp nhất

1. I don’t like watching films, …

A. either           B. too          C. neither

2. Misa should prepare for the final Maths exams and … should you

A. either           B. neither     C. so

3. Minh doesn’t go camping this weekend and we don’t, …

A. too               B. neither     C. either

4. … her mother or her brother is a doctor.

A. Neither        B. Either       C. Not

5. Neither Lisa nor her friend … going to the mall yesterday

A. is                 B. are           C. were

6. A: “You don’t do all your housework.” – B: “…”

A. You do, either.                  B. You don’t, either.                   C. Neither don’t you.

7. A: “Lien’s an excellent dancer.” – B: “…”

A. So am I.                            B. So do I.                                 C. Neither am I.

8. A: “We can’t go to the mall tonight.” – B: “…”

A. So can I.                            B. Neither can I.                        C. I don’t, either.

9. A: “My mother likes swimming so much.” – B: “…”

A. So am I.                             B. I do, too.                               C. Neither do I.

10. A: “They don’t want Minh to tell them his secrets.” B: “…”

A. Neither do I.                       B. So do I                                  C. Me, to

Bảng đáp án:

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10
A C C B C B A B B A

Lời Kết

Bài viết trên đã trình bày đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu những kiến thức và bài tập về neither nor.

Cùng theo dõi Eng Breaking để có cơ hội học tập tốt nhất với những bài học thú vị và bổ ích về tiếng Anh. 

Không còn gì tốt hơn việc bạn bè và những người xung quanh của bạn có ý định học tiếng Anh được chia sẻ bài viết này.

Eng Breaking 2024 - Phiên Bản Vượt Trội Hơn!

Giao Tiếp Tiếng Anh Trôi Chảy Chỉ Với 15 Phút Mỗi Ngày!

Tìm Hiểu Eng Breaking Ngay Hơn 567,300 Học Viên Mất Gốc Đông Nam Á Đã Thành Công

1,189 Bình luận
 
 • Tự học tiếng Anh hiệu quả

  Ngọc Hân

  Nói chính xác thì app dành cho các bạn có kiến thức sơ sài ít ỏi tiếng anh rồi. Không chỉ sách, app, còn được trải nghiệm rất nhiều tính năng chơi game thú vị. Noti nhắc nhở mỗi ngày, mình toàn học lộ trình online theo mail ấy. Nội dung hay, cách dùng câu theo kiểu hiện đại, nhiều câu nói theo lối giao tiếp của giới trẻ hiện đại, khá thú vị, mới mẻ. Format quyển kế hoạch rất tốt, tập cho mình thói quen lên kế hoạch bất cứ việc gì. Lộ trình học từng ngày rõ ràng, các bạn tạo thói quen theo lộ trình đi, lười thì mãi không bao giờ tiến bộ được đâu, dù phương pháp tốt cỡ nào.

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • Cẩm nang tự học tiếng Anh giao tiếp

  Hương Lý

  Cách học rất tuyệt, có cả hình ảnh và bản dịch giúp thêm hứng thú học hơn. GOGA giúp mik cải thiện tiếng Anh nhiều hơn trong môn nói. Mình muốn gởi lời cảm ơn đến GOGA. Mình chỉ còn mấy lesson nữa thôi là hoàn thành rồi

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • Luyện nghe tiếng Anh hiệu quả

  Trang Mie

  Học có dễ không ạ, m hay nản lắm

  ThíchPhản hồi20 giờ
 • Luyện nói tiếng Anh phù hợp cho mọi đối tượng

  Phương Anh

  Dễ học b ạ, có chỉ dẫn từng ngày, từng bước rồi, nội dung cũng theo chủ đề hằng ngày nữa, m cũng học đc tháng rưỡi rồi, giờ giao tiếp sương sương rồi, ít ra không bị sợ nói TA nữa

  ThíchPhản hồi2 phút
 • Ngữ pháp tiếng Anh

  Linh Đàm

  Lộ trình chi tiết phết và mình thấy phg pháp dạy hay lắm, học khá thích thú không bị nhàm nhàm như mấy bài giảng trên lớp đâu, lại còn dễ học nữa.
  Mình bắt đầu thấy khoái khoái học kiểu này rồi đấy

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • Học tiếng Anh có chủ đích - Phương pháp tự học tiếng Anh hiệu quả nhất

  Hương Trần

  Bộ sách siêu đẹp + nội dung học rất hay và thực tế. qtrọng là có đầy đủ hướng dẫn chi tiết rõ ràng nên mình học đc khoảng 2 tuần là tiến bộ trông thấy luôn

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • Các trang web học tiếng Anh

  Long

  b ơi, trọn bộ đầy đủ gồm những gì?

  ThíchPhản hồi5 giờ
 • App học tiếng Anh

  Phi

  Giáo trình, tài khoản học online qua App, quà tặng đủ cả!

  12 thời thì tiếng Anh

  Thích Phản hồi15 phút
 • Thì hiện tại đơn

  Trịnh Vy

  Mình mua cho em mình học, quá trình kèm cặp nó mình thấy cái này rất chi tiết từng bước để học.
  Trước đó mình có mua nhiều tài liệu TA to hơn, dày hơn nhưng lại bị giới hạn ở chỗ, không có chỉ tiết lộ trình học như cuốn này. Nên làm được vài trang thì mình bỏ ngang luôn.Em mình cứ học theo app này này được gần 1 tháng rồi và phát âm tiến bộ rất nhiều, em mình cũng ham học tiếng Anh hơn trước.
  Thực sự cách học này ổn áp lắm!

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • Thì quá khứ đơn

  Phương Kyu

  app này rất phù hợp vs những bạn mất gốc giống như mình, vừa mới học đc 1 lesson mà mình cảm thấy cách nghe và phát âm của mình tốt hơn r mình còn bt thêm một số từ vựng và câu hỏi rất dễ học và đơn giản các bn nên mua về học đảm bảo học xong các bn sẽ thấy khác biệt. Cơ mà phải kiên trì chăm chỉ đấy

  ThíchPhản hồi1 ngày
 • Thì tương lai

  Chị Ba

  mình thấy học khá ok, có vẻ hợp với mấy đứa lười ghi nhớ lười học thuộc lòng như mình, thiết kế cũng khá tiện ích nữa

  ThíchPhản hồi1 ngày
Thì hiện tại tiếp diễn

Eng Breaking 2023 - Phiên Bản Vượt Trội Hơn!

Giao Tiếp Tiếng Anh Trôi Chảy Chỉ Với 15 Phút Mỗi Ngày!

Tìm Hiểu Eng Breaking Ngay Hơn 567,300 Học Viên Mất Gốc Đông Nam Á Đã Thành Công

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *